Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec III kwartału 2017 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2017
roku
23.10.2017 więcej
05.09.2017 więcej
UCHWAŁA NR XXX/221/2017 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
02.08.2017 więcej
02.08.2017 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec II kwartału 2017 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II wartału 2017
roku
25.07.2017 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec I kwartału 2017 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec I kwartału 2017 roku
09.05.2017 więcej
09.05.2017 więcej
Uchwała Nr IX/8/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: wydania opinii o możliwości spłaty przez Powiat
Krośnieński kredytu długoterminowego w kwocie 10.050.745,- zł
04.05.2017 więcej
29.03.2017 więcej