2016-03-16

Programy w zakresie realizacji zadań
publicznych, sposobie ich realizacji,
wykonywaniu i skutkach realizacji tych
zadań