2015-11-06

Środowisko i Rolnictwo

SR-1 Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód
SR-2 Pozwolenie wodnoprawne na regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody
SR-3 Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych
SR-4 Pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód
SR-5 Pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej
SR-6 Pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wody podziemnej
SR-7 Pozwolenie wodnoprawne na gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych
SR-8 Pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych
SR-9 Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1
SR-10 Ustalanie linii brzegu
SR-18 Zgłaszanie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia a eksploatacja ich wymaga zgłoszenia
SR-19 Pozwolenie na wprowadzanie z instalacji gazów lub pyłów do powietrza
SR-20 Pozwolenie zintegrowane dla instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169)
SR-28 Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów z terenów będących własnością gminy
SR-29 Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
SR-30 Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
SR-31 Wydawanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego
SR-32 Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
SR-33 Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
SR-34 Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi
SR-35 Zatwierdzanie projektów robót geologicznych
SR-36 Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej
SR-37 Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
SR-38 Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny
SR-39 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
SR-40 Zezwolenie na zbieranie odpadów
SR-41 Zezwolenie na transport odpadów
SR-42 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów (proces odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie)