Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 458/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu
Krośnieńskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju
Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących programu Erasmus -
Partnerskie Projekty Szkół, działanie KA2 w latach 2017-2020
05.09.2017 więcej
05.09.2017 więcej
UCHWAŁA NR 456/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji
konkursowej
05.09.2017 więcej
UCHWAŁA NR 455/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Krośnieńskiego, planów finansowych samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2017 roku
05.09.2017 więcej
05.09.2017 więcej
05.09.2017 więcej
05.09.2017 więcej
UCHWAŁA NR 451/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2017 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
05.09.2017 więcej
05.09.2017 więcej
UCHWAŁA NR 449/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu
Krośnieńskiego
05.09.2017 więcej