Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 478/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 11 października 2017 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg
zlokalizowanych na terenie gminy Rymanów do kategorii dróg
gminnych
18.10.2017 więcej
UCHWAŁA NR 477/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 11 października 2017 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
18.10.2017 więcej
UCHWAŁA NR 476/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 11 października 2017 roku
w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Miejsce Piastowe na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2021-2024"
18.10.2017 więcej
UCHWAŁA NR 474/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
17.10.2017 więcej
17.10.2017 więcej
UCHWAŁA NR 472/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 28 września 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu
współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2018 r.
17.10.2017 więcej
UCHWAŁA NR 471/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 28 września 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonania czynności
związanych z przeprowadzaniem przetargów na zbycie i
rozdysponowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Krośnieńskiego
17.10.2017 więcej
UCHWAŁA NR 470/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 28 września 2017 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w
Krośnie do zaciągania zobowiązań
17.10.2017 więcej
17.10.2017 więcej