Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Krośnie
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Dostawę materiałów
biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2017
roku w ramach projektu „Modernizacja drogowej
infrastruktury komunikacyjnej Snina - Medzilaborce - Krosno" w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej lnterreg V-A Polska
- Słowacja 2014-2020 numer PLSK.02.01.00-18-0009
/16 RIZ.272.57.2017.AP
30.08.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert na „Złożenie/ przygotowanie, wydruk oraz dostawa trwałego plakatu informacyjnego dla projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu -Zdroju"
Zaproszenie do składania ofert na „Złożenie/ przygotowanie,
wydruk oraz dostawa trwałego plakatu informacyjnego dla projektu
pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół
Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu -Zdroju" w ramach RPO WP
na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej III Czysta energia;
Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków
01.02.2017 więcej
12