Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Interpelacje i zapytania radnych: Maria Parylak, 2019-03-15
Interpelacja dotyczy poprawy nawierzchni drogi nr P201R -
końcowy odcinek drogi powiatowej Rogi - Lubatowa
19.03.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Zenon Fedak, 2019-03-06
Interpelacja dotyczy wykonania murków oporowych na przepuście w
drodze powiatowej Wola Niżna - Wola Wyżna w miejscowości Wola
Wyżna oraz wykonanie odprowadzenia wody z przydrożnych rowów
12.03.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Zenon Fedak, 2019-03-06
Interpelacja dotyczy pilnego remontu drogi powiatowej lwla - Huta
Polańska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Dukla
-Gorlice do skrzyżowania w kierunku Mszany wraz z budową
chodnika w miejscowości Iwla
12.03.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Maria Parylak, 2019-02-25
Interpelacja dotyczy zamontowania progu zwalniającego w
miejscowości Lubatowa
04.03.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Maria Parylak, 2019-02-25
Interpelacja dotyczy umiejscowienia lustra bezpieczeństwa w
miejscowości Lubatowa
04.03.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Zygmunt Ginalski, 2019-02-06
Interpelacja dotyczy udostępnienia planu rozwoju sieci drogowej
w powiecie krośnieńskim.
07.02.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Zygmunt Ginalski, 2019-02-06
Interpelacja dotyczy konieczności zamontowania lustra drogowego
na skrzyżowaniu dróg powiatowych.
07.02.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Zygmunt Ginalski, 2019-02-06
Interpelacja dotyczy kontynuacji inwestycji „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1947R Jedlicze -Dobieszyn - Krosno" polegającej na
dokończeniu budowy chodnika w miejscowości Dobieszyn na odcinku
ok. 900 m do granicy z Krosnem.
07.02.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Stanisław Kenar z dnia 2018-12-27
w sprawie budowy chodnika w Lubatowej przysiółek „Nawsie"
oraz ustawienia znaku przy niebezpiecznym zakręcie w Lubatowej
przysiółek „Nawsie"
03.01.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Józefa Winnicka-Sawczuk, 2018-12-24
w sprawie postawienia przystanku dla wysiadających w
miejscowości Teodorówka przy głównej drodze na odcinku Dukla
- Iwla
03.01.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się