2015-11-04

Biuro Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Nr pokoju: 405, tel.  13 43-75-781
adres e- mail:
przetargi@powiat.krosno.pl

 

Nr pokoi: 504, 505, tel.  13 43-75-780, 13 43-75-788
adres e- mail:
promocja@powiat.krosno.pl

 

Do zadań Biura Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych należą:

 

 1. W zakresie funduszy pomocowych krajowych i europejskich:
  • analiza  możliwości pozyskiwania przez Powiat środków finansowych, funduszy krajowych i europejskich w zakresie realizacji zadań własnych Powiatu i zadań z zakresu administracji rządowej,
  • informowanie zainteresowanych wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszu Unii Europejskiej i innych źródeł,
  • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych projektów, dofinansowywanych z funduszy zewnętrznych oraz realizacja projektów,
  • nawiązywanie współpracy partnerskiej z zagranicą w celu realizacji wspólnych projektów,
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Powiat zatwierdzonych projektów,
  • monitoring zrealizowanych zadań przy udziale środków zewnętrznych,
  • współpraca z  innymi jednostkami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych projektów,
  • sporządzanie sprawozdawczości z realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych,
  • utrzymywanie kontaktów z instytucjami zarządzającymi, wdrażającymi i pośredniczącymi w sprawach informacji, kontroli i sprawozdawczości dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE,
  • systematyczna aktualizacja informacji dotyczących tematyki funduszy,
 2. W zakresie inwestycji i remontów: 
  • prowadzenie prac związanych z tworzeniem programów i planów inwestycyjnych,
  • przygotowywanie dokumentacji i  realizacja inwestycji powiatowych i remontów, w tym:
  • sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji powiatowych ze środków zewnętrznych w tym funduszy Unii Europejskiej oraz realizacja projektów,
 3. W zakresie zamówień publicznych:
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Zarząd i Starostwo,
  • współpraca z właściwymi  jednostkami organizacyjnymi powiatu i komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla udzielanych zamówień publicznych,
  • prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
  • prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań i protestów

    

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się