2015-11-04

Biuro Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Nr pokoju: 405, tel.  13 43-75-781
adres e- mail:
przetargi@powiat.krosno.pl

 

Nr pokoi: 504, 505, tel.  13 43-75-780, 13 43-75-788
adres e- mail:
promocja@powiat.krosno.pl

 

Do zadań Biura Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych należą:

 

 1. W zakresie funduszy pomocowych krajowych i europejskich:
  • analiza  możliwości pozyskiwania przez Powiat środków finansowych, funduszy krajowych i europejskich w zakresie realizacji zadań własnych Powiatu i zadań z zakresu administracji rządowej,
  • informowanie zainteresowanych wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszu Unii Europejskiej i innych źródeł,
  • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych projektów, dofinansowywanych z funduszy zewnętrznych oraz realizacja projektów,
  • nawiązywanie współpracy partnerskiej z zagranicą w celu realizacji wspólnych projektów,
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Powiat zatwierdzonych projektów,
  • monitoring zrealizowanych zadań przy udziale środków zewnętrznych,
  • współpraca z  innymi jednostkami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych projektów,
  • sporządzanie sprawozdawczości z realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych,
  • utrzymywanie kontaktów z instytucjami zarządzającymi, wdrażającymi i pośredniczącymi w sprawach informacji, kontroli i sprawozdawczości dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE,
  • systematyczna aktualizacja informacji dotyczących tematyki funduszy,
 2. W zakresie inwestycji i remontów: 
  • prowadzenie prac związanych z tworzeniem programów i planów inwestycyjnych,
  • przygotowywanie dokumentacji i  realizacja inwestycji powiatowych i remontów, w tym:
  • -    przygotowanie dokumentacji technicznej, kosztorysów finansowo – rzeczowych,
   -    uzgadnianie dokumentacji,
   -    przygotowywanie przetargów na realizację inwestycji i remontów,
   -    nadzór nad realizacją inwestycji i remontów,
   -    rozliczenie zadań inwestycyjnych po ich zakończeniu,
   -    przygotowywanie dokumentacji przekazania inwestycji w użytkowanie,
   -    sporządzanie sprawozdawczości z realizacji inwestycji i remontów,
   -    monitoring w zakresie gwarancji udzielonych przez wykonawców,
   -    współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
  • sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji powiatowych ze środków zewnętrznych w tym funduszy Unii Europejskiej oraz realizacja projektów,
 3. W zakresie zamówień publicznych:
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Zarząd i Starostwo,
  • współpraca z właściwymi  jednostkami organizacyjnymi powiatu i komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla udzielanych zamówień publicznych,
  • prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
  • prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań i protestów