2020-10-08

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krośnie

Starostwo Powiatowe w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krośnie. Prowadzone są działania, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-12-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-12-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan),
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Powody wyłączenia:

  • filmy i pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23.
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny prowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krośnie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Prugar - Nowak, e-mail: centrum@powiat.krosno.pl, telefon: 13 43 75 800. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Krośnie z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej 1, 38-400 Krosno deklaruje dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych.

Zdjęcie budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie

 

Przed budynkiem, od strony ul. Bieszczadzkiej, wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parking jest bezpłatny.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno znajduje się na wysokości pierwszego piętra do którego prowadzą schody. Do drugiego wejścia znajdującego się na parterze, prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych, znajdujący się przy schodach.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy wejściu zamontowano dzwonek.

Budynek wyposażony jest w windę z systemem naprowadzającym dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące oraz przyciskami oznaczonymi alfabetem brajla.

Winda wyposażona jest w oprogramowanie umożliwiająca ewakuację osoby niepełnosprawnej.

Schody wewnątrz budynku nie są wyposażone w poręcz przyścienną.

Korytarze oraz drzwi w budynku są szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Toalety na parterze i 3 piętrze są przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Na pierwszym piętrze budynku Urzędu, na przeciwko recepcji oraz na drzwiach pokoi zamieszczono kontrastowe tablice w powiększonym druku informujące o rozkładzie i funkcjach pomieszczeń dla osób słabowidzących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.

Urząd zapewnia przy załatwieniu spraw urzędowych bezpłatną pomoc tłumacza migowego. Osoba zainteresowana powinna złożyć w sekretariacie Urzędu wniosek co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą. We wniosku należy zaznaczyć z jakiego tłumacza języka migowego chcieliby Państwo skorzystać (PJM – polski język migowy, SJM – system językowo migowy lub SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniemych), zaproponować termin spotkania oraz opisać temat sprawy. Wniosek można przesłać mailowo na adres starostwo@powiat.krosno.pl, faksem na nr 13 43 75 715 lub złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu. (Pobierz wzór wniosku)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się