Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2012 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012
roku
25.11.2015 więcej
Rb-UZ Roczne sprawozdanie na koniec 2012 roku
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na koniec 2012 roku
25.11.2015 więcej
Uchwała Nr 290/2012 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego
25.11.2015 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec III kwartału 2012 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec III kwartału 2012 roku
25.11.2015 więcej
Uchwała Nr XXIII/147/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 września 2012 r
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Krośnieńskiego
25.11.2015 więcej
Uchwała Nr 250/2012 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Krośnieńskiego, planów finansowych samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2012 roku
25.11.2015 więcej
Uchwała Nr XXI/134/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Krośnieńskiego
25.11.2015 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec II kwartału 2012 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012
roku
25.11.2015 więcej
Uchwała Nr XIX/125/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Krośnieńskiego
25.11.2015 więcej
Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 kwiecień 2012 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu
Krośnieńskiego
25.11.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się