Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2012 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012
roku
25.11.2015 więcej
Rb-UZ Roczne sprawozdanie na koniec 2012 roku
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na koniec 2012 roku
25.11.2015 więcej
Uchwała Nr 290/2012 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego
25.11.2015 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec III kwartału 2012 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec III kwartału 2012 roku
25.11.2015 więcej
Uchwała Nr XXIII/147/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 września 2012 r
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Krośnieńskiego
25.11.2015 więcej
Uchwała Nr 250/2012 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Krośnieńskiego, planów finansowych samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2012 roku
25.11.2015 więcej
Uchwała Nr XXI/134/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Krośnieńskiego
25.11.2015 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec II kwartału 2012 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012
roku
25.11.2015 więcej
Uchwala Nr XIX/125/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Krośnieńskiego
25.11.2015 więcej
Uchwala Nr XVII/117/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 kwiecień 2012 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu
Krośnieńskiego
25.11.2015 więcej
12