Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013
roku
24.11.2015 więcej
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2013 roku
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na koniec 2013 roku
24.11.2015 więcej
Uchwała Nr XXXV/239/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Krośnieńskiego
24.11.2015 więcej
Uchwała nr 493/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 listopada 2013 roku
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2014 - 2019
24.11.2015 więcej
Uchwala Nr XXXIII/234/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 5 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Krośnieńskiego
24.11.2015 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec III kwartału 2013 roku
24.11.2015 więcej
Uchwała Nr IX/55/2013 z dnia 10 października 2013 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: wydania opinii o możliwości spłaty przez Powiat
Krośnieński kredytu długoterminowego w kwocie 3.750.000,- zł.
24.11.2015 więcej
24.11.2015 więcej
Uchwała Nr XXXII/221/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 wrzesień 2013 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Krośnieńskiego
24.11.2015 więcej
Uchwała Nr XXXII/219/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 wrzesień 2013 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w
2013 roku
24.11.2015 więcej
12