Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Rb-UZ Roczne sprawozdanie na koniec 2016 roku
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na koniec 2016 roku
24.02.2017 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2016 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016
roku
24.02.2017 więcej
18.01.2017 więcej
18.01.2017 więcej
Uchwała Nr 342/2016 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2017 - 2023
18.01.2017 więcej
Uchwała Nr VI/34/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2017 - 2023
15.12.2016 więcej
15.12.2016 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec III kwartału 2016 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu
na koniec III kwartału 2016 roku
24.10.2016 więcej
23.09.2016 więcej
21.09.2016 więcej
12