Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 61/2019 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu
Krośnieńskiego za 2018 rok
24.05.2019 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2018 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018
roku
27.02.2019 więcej
Rb-UZ Roczne sprawozdanie na koniec 2018 roku
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na koniec 2018 roku
27.02.2019 więcej
22.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR 17/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2025
04.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR 10/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 grudnia 2018 roku
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2025
04.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR 642/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2019 - 2025
04.01.2019 więcej
27.12.2018 więcej
27.12.2018 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec III kwartału 2018 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018
roku
29.10.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się