Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 273/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 11 marca 2020 roku
w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu
Krośnieńskiego za 2019 rok
28.05.2020 więcej
Rb-UZ Roczne sprawozdanie na koniec 2019 roku
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na koniec 2019 roku
20.02.2020 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2019 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019
roku
20.02.2020 więcej
UCHWAŁA NR 232/2019 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 -
2025
04.02.2020 więcej
UCHWAŁA NR XIV/124/2019 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata
2019-2025
04.02.2020 więcej
UCHWAŁA NR 225/2019 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2025
04.02.2020 więcej
UCHWAŁA NR 217/2019 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2025
04.02.2020 więcej
UCHWAŁA Nr XIII/105/2019 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata
2019-2025
04.02.2020 więcej
UCHWAŁA NR 198/2019 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2020 - 2025
04.02.2020 więcej
UCHWAŁA NR XII/88/2019 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 25 października 2019 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata
2019-2025
05.12.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się