Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Rb-UZ Roczne sprawozdanie na koniec 2020 roku
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na koniec 2020 roku
18.02.2021 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2020 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020
roku
18.02.2021 więcej
UCHWAŁA NR 425/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025
04.02.2021 więcej
UCHWAŁA NR 410/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 9 grudnia 2020 roku
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2025
04.02.2021 więcej
UCHWAŁA NR 396/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2020 roku
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2021 - 2025
04.02.2021 więcej
UCHWAŁA NR XXI/169/2020 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 16 października 2020 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025
04.02.2021 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec III kwartału 2020 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2020
roku
19.10.2020 więcej
UCHWAŁA NR XX/159/2020 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 25 września 2020 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025
02.10.2020 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec II kwartału 2020 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020
roku
23.07.2020 więcej
UCHWAŁA NR XIX/151/2020 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025
15.07.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się