2016-02-17

Działalność lobbingowa

Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na m.in. organy samorządu powiatu w procesie stanowienia prawa w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.

Działalność lobbingowa polega na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
Szczegółowe uregulowania w powyższym zakresie zawarto w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Kwestie związane z załatwianiem w Starostwie Powiatowym w Krośnie spraw dotyczących prowadzenia działalności lobbingowej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa uregulowane zostały Zarządzeniem nr 109/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

 

Działalność lobbingowa:

Do roku 2015

Za rok 2015

Za rok 2016

Za rok 2017

Zarządzenie