2015-11-13

Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami

KLAUZULA INFORMACYJNA


GG-1 Udzielenie osobie fizycznej bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ze względu na niskie dochody

GG-2 Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej
GG-3 Zwrot działki stanowiącej areał niezbędny do korzystania z zabudowań
GG-4 Zwrot działki obciążonej dożywociem tzw.” rencistówki”
GG-5 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
GG-6 Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu
GG-7 Czasowe zajęcie terenu
GG-8 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
GG-9 Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych
GG-10 Wniosek o przedłożenie dokumentacji projektowej na naradę koordynacyjną
GG-11 Zaświadczenie o posiadaniu gruntów
GG-12 Wniosek o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów
GG-13 Wniosek o wydanie wypisów i wyrysów z EGiB
GG-14 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
GG-15 Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków
GG-16 Udostępnianie danych w trybie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
GG-17 Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
GG-18 Zobowiązanie (w drodze decyzji administracyjnej) właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości celem udostępnienia nieruchomości
GG-19 Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art.124a ustawy o gospodarce nieruchomościami
GG-20 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się