2015-11-13

Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami

GG-1 Udzielenie osobie fizycznej bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ze względu na niskie dochody
GG-2 Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej
GG-3 Zwrot działki stanowiącej areał niezbędny do korzystania z zabudowań
GG-4 Zwrot działki obciążonej dożywociem tzw.” rencistówki”
GG-5 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
GG-6 Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu
GG-7 Czasowe zajęcie terenu
GG-8 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
GG-9 Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych
GG-10 Wniosek o przedłożenie dokumentacji projektowej na naradę koordynacyjną
GG-11 Zaświadczenie o posiadaniu gruntów
GG-12 Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów
GG-13 Wniosek o wydanie wypisów i wyrysów z EGiB
GG-14 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
GG-15 Dokonywanie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
GG-16 Udostępnianie danych w trybie ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze przestrzennej
GG-17 Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
GG-18 Zobowiązanie (w drodze decyzji administracyjnej) właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości celem udostępnienia nieruchomości
GG-19 Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art.124a ustawy o gospodarce nieruchomościami