2015-10-02

Herb i flaga powiatu

Uchwała Nr XVII/163/2001
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 27 lutego 2001 r.


w sprawie herbu powiatu i flagi powiatu.

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw administracji publicznej, Rada Powiatu Krośnieńskiego

uchwala

co następuje:

§1

Ustanawia się herb i flagę Powiatu Krośnieńskiego, których opis i wzór zawiera Załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Krośnie.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Krężałek


Załącznik do Uchwały Nr XVII/163/200I Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia. 27 lutego 2001 r.


Opis herbu i flagi Powiatu Krośnieńskiego


1. Herb Powiatu Krośnieńskiego przedstawia:
Na tarczy dwudzielnej w słup, w polu prawym dwudzielnym w pas: w polu górnym czerwonym połulew złoty i połuorzeł biały złączone grzbietami pod wspólną koroną złotą, w polu dolnym czerwonym lampa srebrna ze złotym okuciem i uchwytem oraz płomieniem czerwonym, w polu lewym błękitnym krzyż „kratowy" srebrny.

2. Flaga Powiatu Krośnieńskiego przedstawia:
Na płacie prostokątnym składającym się z dwóch pionowych pasów: błękitnego i czerwonego jednakowej szerokości, herb powiatu umieszczony centralnie. Proporcje flagi 5:8.

 

Wzór herbu i flagi Powiatu Krośnieńskiego


 

Herb Powiatu Krośnieńskiego
 

Herb Powiatu Krośnieńskiego

 

 

Flaga Powiatu Krośnieńskiego

 

Flaga Powiatu Krośnieńskiego

 

Załączniki

  Flaga powiatu.gif 6,92 KB (gif) szczegóły pobierz
  Herb powiatu.gif 41,69 KB (gif) szczegóły pobierz