2015-10-02

Herb i flaga powiatu

Uchwała Nr XVII/163/2001
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 27 lutego 2001 r.


w sprawie herbu powiatu i flagi powiatu.

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw administracji publicznej, Rada Powiatu Krośnieńskiego

uchwala

co następuje:

§1

Ustanawia się herb i flagę Powiatu Krośnieńskiego, których opis i wzór zawiera Załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Krośnie.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Krężałek


Załącznik do Uchwały Nr XVII/163/200I Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia. 27 lutego 2001 r.


Opis herbu i flagi Powiatu Krośnieńskiego


1. Herb Powiatu Krośnieńskiego przedstawia:
Na tarczy dwudzielnej w słup, w polu prawym dwudzielnym w pas: w polu górnym czerwonym połulew złoty i połuorzeł biały złączone grzbietami pod wspólną koroną złotą, w polu dolnym czerwonym lampa srebrna ze złotym okuciem i uchwytem oraz płomieniem czerwonym, w polu lewym błękitnym krzyż „kratowy" srebrny.

2. Flaga Powiatu Krośnieńskiego przedstawia:
Na płacie prostokątnym składającym się z dwóch pionowych pasów: błękitnego i czerwonego jednakowej szerokości, herb powiatu umieszczony centralnie. Proporcje flagi 5:8.

 

Wzór herbu i flagi Powiatu Krośnieńskiego


 

Herb Powiatu Krośnieńskiego
 

Herb Powiatu Krośnieńskiego

 

 

Flaga Powiatu Krośnieńskiego

 

Flaga Powiatu Krośnieńskiego

 

Załączniki

  Flaga powiatu.gif 6,92 KB (gif) szczegóły pobierz
  Herb powiatu.gif 41,69 KB (gif) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się