2015-10-01

Informacja dla osób niesłyszących

znak przekreślonego uchaInformujemy, że w związku z wejściem w życie od dnia 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się /Dz. U. Nr 209, poz. 1243/, osoby uprawnione /osoby głuchonieme oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się/ załatwiające sprawy w Starostwie Powiatowym w Krośnie mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika:
1) PJM - polskiego języka migowego /naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych/ ,
2) SJM - systemem językowo-migowym /podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną/,
3) SKOGN - sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych /podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu komunikatu dostosowany jest do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji wzroku i słuchu/ mając prawo do wyboru formy komunikowania się.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób uprawnionych, będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U .z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016/.

Osoby uprawnione, zainteresowane pomocą tłumacza są zobowiązane zgłosić do Starostwa Powiatowego w Krośnie chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na trzy dni robocze wcześniej, z wyłączeniem sytuacji nagłych, poprzez:
1) kontakt osobisty w godzinach pracy starostwa – pon - pt. w godz. 7.30 – 15.30,
2) kontakt telefoniczny z pracownikiem sekretariatu Starosty na nr tel. 13 43-75-713,
3) wysłanie faksu na nr 13 43-75-715,
4) pocztę elektroniczną – adres e-mail: starostwo@powiat.krosno.pl,
5) elektroniczną platformę administracji publicznej: www.epuap.gov.pl - skrytka POWIATKROSNO/podawcza.

Załączniki

  Wniosek o zgłoszen... migowego.doc 24 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się