2018-05-22

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.U. UE L Nr119), zwane dalej RODO informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Krośnieński z siedzibą w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1,
2) inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Krośnie jest Pan Jaromir Kranc, dane kontaktowe: iodo@powiat.krosno.pl, adres: Starostwo Powiatowe w Krośnie,  ul. Bieszczadzka 1, telefon 13 43 75 831,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu określonych ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017  poz.1868 z późn. zm.) oraz wynikających z odrębnych ustaw  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.   c i e, art. 9 ust.2 lit. g RODO,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.) o ile przepisy szczególne nie określają innego terminu przechowywania. W związku z wyżej wymienionymi przepisami archiwalnymi realizacja Pani/Pana prawa do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania (art.17 i 18 RODO) jest możliwe jedynie w momencie wygaśnięcia obowiązku archiwizacji,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa przetwarzanie.
Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana wniosku musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
W przypadku wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw wyżej wymienionych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych listowanie na adres podany w pkt 2, skorzystać  z platformy e-PUAP, lub telefonicznie: 13 43 75-831,
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Starosty oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się