Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie koniec I kwartału 2011 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec I kwartału 2011 roku
09.03.2016 więcej
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31
marca roku 2011
09.03.2016 więcej
Korekta sprawozdania: Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
Korekta sprawozdania: Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /
deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 marca roku 2011
09.03.2016 więcej
Rb-27S miesięczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 marca roku 2011
09.03.2016 więcej
Rb-28S miesięczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 marca roku 2011
09.03.2016 więcej
Korekta sprawozdania: Rb-28S miesięczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
Korekta sprawozdania: Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania
planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
09.03.2016 więcej
Rb-N kwartalne sprawozdanie na koniec I kwartału 2011 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku
09.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się