Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31
marca roku 2012
09.03.2016 więcej
Rb-28S miesięczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 marca roku 2012
09.03.2016 więcej
Rb-27S miesięczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 marca roku 2012
09.03.2016 więcej
Rb-N kwartalne sprawozdanie na koniec I kwartału 2012 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku
09.03.2016 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec I kwartału 2012 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec I kwartału 2012 roku
09.03.2016 więcej