Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31
marca roku 2015
07.03.2016 więcej
Rb-27S miesięczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 marca roku 2015
07.03.2016 więcej
Rb-28S miesięczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 marca roku 2015
07.03.2016 więcej
Rb-N kwartalne sprawozdanie na koniec I kwartału 2015 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku
07.03.2016 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec I kwartału 2015 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec I kwartału 2015 roku
07.03.2016 więcej
Rb-28NWS Sprawozdanie od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki
samorzadu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku
budżetowego: 2014 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych) za okres od początku roku do dnia 31 marca roku
2015
07.03.2016 więcej
Uchwała Nr 16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności
Uchwała Nr 16/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29
stycznia 2015 r. w sprawie rozłożenia na raty spłaty
należności
07.03.2016 więcej