Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb-34S Roczne sprawozdanie od początku roku 2016 do końca 1 kwartału roku 2016
Rb-34S Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o
finansach publicznych za okres od początku roku 2016 do końca
1 kwartału roku 2016
20.04.2016 więcej
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku
do dnia 31 marca roku 2016
20.04.2016 więcej
Rb-27S miesięczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu
dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
20.04.2016 więcej
Rb-28S miesięczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu
wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
20.04.2016 więcej
Rb-N kwartalne sprawozdanie na koniec I kwartału 2016 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku
20.04.2016 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec I kwartału 2016 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec I kwartału 2016 roku
20.04.2016 więcej
Rb-28NWS Sprawozdanie od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki
samorzadu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku
budżetowego: 2015 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych) za okres od początku roku do dnia 31 marca roku
2016
20.04.2016 więcej