Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb-34S Roczne sprawozdanie od początku roku 2017 do końca 1 kwartału roku 2017
Rb-34S Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na
rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach
publicznych za okres od początku roku 2017 do końca 1 kwartału
roku 2017
24.04.2017 więcej
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31
marca roku 2017
24.04.2017 więcej
Rb-27S miesięczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 marca roku 2017
24.04.2017 więcej
Rb-28S miesięczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 marca roku 2017
24.04.2017 więcej
Rb-N kwartalne sprawozdanie na koniec I kwartału 2017 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku
24.04.2017 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec I kwartału 2017 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec I kwartału 2017 roku
24.04.2017 więcej
Rb-28NWS Sprawozdanie od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki
samorzadu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku
budżetowego: 2016 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych) za okres od początku roku do dnia 31 marca roku
2017
24.04.2017 więcej