Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec II kwartału 2014 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014
roku
08.03.2016 więcej
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2014
08.03.2016 więcej
Rb-27S miesięczne sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
08.03.2016 więcej
Rb-28S miesięczne sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
08.03.2016 więcej
Rb-N kwartalne sprawozdanie na koniec II kwartału 2014 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu
na koniec II kwartału 2014 roku
08.03.2016 więcej
Rb-34S Roczne sprawozdanie od początku roku 2014 do końca 2 kwartału roku 2014
Rb-34S Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na
rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach
publicznych za okres od początku roku 2014 do końca 2 kwartału
roku 2014
08.03.2016 więcej