Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2016
25.07.2016 więcej
Rb-27S sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do
dnia 30 czerwca roku 2016
25.07.2016 więcej
Rb-28S sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do
dnia 30 czerwca roku 2016
25.07.2016 więcej
Rb-28NWS sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki
samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku
budżetowego: 2015 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2016
25.07.2016 więcej
Rb-N kwartalne sprawozdanie na koniec II kwartału 2016 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu
na koniec II kwartału 2016 roku
25.07.2016 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec II kwartału 2016 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2016
roku
25.07.2016 więcej