Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb-27S miesięczne sprawozdanie od początku roku do dnia 30 września roku 2017
Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 30 września roku 2017
23.10.2017 więcej
Rb-28S miesięczne sprawozdanie od początku roku do dnia 30 września roku 2017
Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 30 września roku 2017
23.10.2017 więcej
Rb-34S Roczne sprawozdanie od początku roku 2017 do końca lll kwartału roku 2017
Rb-34S Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na
rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach
publicznych za okres od początku roku 2017 do końca lll
kwartału roku 2017
23.10.2017 więcej
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 30 września roku 2017
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30
września roku 2017
23.10.2017 więcej
Rb-N kwartalne sprawozdanie na koniec III kwartału 2017 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku
23.10.2017 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec III kwartału 2017 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2017
roku
23.10.2017 więcej