Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb-27S roczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
10.03.2016 więcej
Rb-28S roczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
10.03.2016 więcej
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2010
10.03.2016 więcej
Rb-N kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2010 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu
na koniec IV kwartału 2010 roku
10.03.2016 więcej
Rb-ST roczne sprawozdanie na koniec 2010 r.
Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach
bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2010 r.
10.03.2016 więcej
Rb-UN Roczne sprawozdanie na koniec 2010 roku
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z
tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2010 roku
10.03.2016 więcej
Rb-UZ Roczne sprawozdanie na koniec 2010 roku
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2010 roku
10.03.2016 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2010 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec IV kwartału 2010 roku
10.03.2016 więcej