Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb-27S Roczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 - korekta
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 - korekta
09.03.2016 więcej
Rb-27S Roczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
09.03.2016 więcej
Rb-28S Roczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
09.03.2016 więcej
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 - korekta
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2011 - korekta
09.03.2016 więcej
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2011
09.03.2016 więcej
Rb-UN Roczne sprawozdanie na koniec 2011 roku
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z
tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2011 roku
09.03.2016 więcej
Rb-N Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2011 roku
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu
na koniec IV kwartału 2011 roku
09.03.2016 więcej
Rb-ST Roczne sprawozdanie na koniec 2011 r.
Rb-ST Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach
bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011 r.
09.03.2016 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2011 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011
roku
09.03.2016 więcej
Rb-UZ Roczne sprawozdanie na koniec 2011 roku
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na koniec 2011 roku
09.03.2016 więcej