Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb-27S Roczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
08.03.2016 więcej
Rb-28S Roczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
08.03.2016 więcej
Rb-34S Roczne sprawozdanie od początku roku 2013 do końca 4 kwartału roku 2013
Rb-34S Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na
rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach
publicznych za okres od początku roku 2013 do końca 4 kwartału
roku 2013
08.03.2016 więcej
Rb-N Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2013 roku
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu
na koniec IV kwartału 2013 roku
08.03.2016 więcej
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2013
08.03.2016 więcej
Rb-ST Roczne sprawozdanie na koniec 2013 r.
Rb-ST Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach
bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2013 r.
08.03.2016 więcej
Rb-UZ Roczne sprawozdanie na koniec 2013 roku
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na koniec 2013 roku
08.03.2016 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2013 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013
roku
08.03.2016 więcej