Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb-34S Roczne sprawozdanie od początku roku 2016 do końca 4 kwartału roku 2016
Rb-34S Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na
rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach
publicznych za okres od początku roku 2016 do końca 4 kwartału
roku 2016
21.04.2017 więcej
Rb-ST Roczne sprawozdanie na koniec 2016 r.
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2016 r.
21.04.2017 więcej
Rb-UZ Roczne sprawozdanie na koniec 2016 roku
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na koniec 2016 roku
21.04.2017 więcej
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2016
21.04.2017 więcej
Rb-27S sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do
dnia 31 grudnia roku 2016
21.04.2017 więcej
Rb-28S sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do
dnia 31 grudnia roku 2016
21.04.2017 więcej
Rb-N kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2016 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu
na koniec IV kwartału 2016 roku
21.04.2017 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2016 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016
roku
21.04.2017 więcej