Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Interpelacje i zapytania radnych: Józef Bek, 2020-07-31
Interpelacja dotyczy potrzeby zainstalowania znaków
ostrzegawczych - niebezpieczny zakręt na drodze powiatowej 2000R
Równe - Lubatówka w miejscowości Równe na odcinku
Równe-Góra ze względu na bezpieczeństwo kierujących
pojazdami, pieszych i mieszkańców gospodarstw znajdujących
się przy tym zakręcie
06.08.2020 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Zenon Fedak, 13.06.2020
Interpelacja dotyczy poprawy poboczy i umocnienie skarpy w rowie
od strony jezdni poprzez założenie rury lub korytek wraz z
jumbami przy drodze powiatowej nr 1999R Dukla - Lubatowa w
miejscowości Jasionka przy podjeździe na wzniesienie w kierunku
Lubatowej
30.06.2020 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Zenon Fedak, 13.06.2020
Interpelacja dotyczy wykonania stabilizacji wzmacniającej na
drodze powiatowej o nr 1995R Ropianka - Olchowiec na odcinku
dwóch kilometrów od Domu Ludowego w Olchowcu w kierunku
Ropianki
30.06.2020 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Zenon Fedak, 13.06.2020
Interpelacja dotyczy opracowania dokumentacji na budowę chodnika
przy drodze powiatowej o nr 1999R Dukla -Lubatowa
30.06.2020 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Marcin Józefowicz, 22.05.2020
Interpelacja dotyczy poszerzenia drogi powiatowej P1944R Jaszczew
– Ustrobna - Bratkówka w m. Jaszczew na zakręcie drogi
między działkami o nr. ewid. 1245 (budynek mieszkalny nr 165) i
nr ewid. 1857 poprzez wykonanie tzw. „mijanki" oraz o poprawę
istniejącej drogi (po okresie zimowym uległa zniszczeniu) oraz
odnowienia oznakowania poziomego poprzez wymalowanie linii
środkowych i bocznych oraz przejść dla pieszych na drogach
powiatowych na terenie Gminy Jedlicze
27.05.2020 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Marcin Józefowicz, 3.03.2020
Interpelacja dotyczy rozważenia zmiany organizacji ruchu
drogowego na drodze powiatowej P1847R
Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok w miejscowości Jedlicze (w
rynku - u zbiegu ulic: Tokarskich - Sienkiewicza - Dubisa)
poprzez umiejscowienie ronda i wprowadzenie ruchu okrężnego
06.03.2020 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Marcin Józefowicz, 3.03.2020
Interpelacja dotyczy ustawienia na drodze powiatowej P2413R
Jedlicze-Długie-Żarnowiec w miejscowości Długie koło Domu
Ludowego kierunkowskazu informującego o przejeździe w kierunku
miejscowości Żarnowiec
06.03.2020 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Józef Bek, 2019-12-30
Interpelacja dotyczy prośby o wsparcie zakupu sprzętu
ratowniczo-gaśniczego i ochrony osobistej strażaka (tj. 3
hełmów strażackich oraz 1 prądownicy wodno-pianowej) dla OSP
Równe do nowo zakupionego, przez tę jednostkę straży,
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 13.290.
31.12.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Piotr Bril, 20.12.2019
Dotyczy zaplanowania w budżecie powiatu na 2020 rok, środków
na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych z oświetleniem
solarnym przy drodze powiatowej w miejscowości Jedlicze.
27.12.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Marcin Józefowicz, 17.12.2019
Interpelacja dotyczy podjęcia działań zmierzających do
poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych w Gminie Jedlicze.
27.12.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się