Lista artykułów

Nazwa artykułu
Interpelacje i zapytania radnych: Józefa Winnicka-Sawczuk, 20.09.2021
Interpelacja dotyczy zaplanowania i zabezpieczenia środków
finansowych w planowanym budżecie Powiatu Krośnieńskiego na
2022 rok w celu opracowania dokumentacji i remont drogi
powiatowej P1994R Iwla-Teodorówka-Dukla
23.09.2021 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Piotr Bril, 8 września 2021 roku
Interpelacja dotyczy zaplanowania środków finansowych w
budżecie na 2022 rok w celu opracowania dokumentacji i budowy
chodnika przy drodze powiatowej nr 2305/1 w kierunku
miejscowości Długie do pomnika na odcinku 420 metrów
13.09.2021 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Józef Bek, 23 lipca 2021 roku
Interpelacja dotyczy potrzeby przebudowy drogi na odcinku 400m
polegającej na budowie chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy
Długiej w Równem w ciągu drogi powiatowej 2000R Równe -
Lubatówka według projektu wykonanego i przekazanego Staroście
Krośnieńskiemu przez Gminę Dukla, co jest podyktowane
względami bezpieczeństwa pieszych i kierowców pojazdów
28.07.2021 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Józef Bek, 22 lipca 2021 roku
Interpelacja dotyczy potrzeby remontu i przebudowy przepustu na
rzece „Moczarka" w Równem zlokalizowanego w ciągu drogi
powiatowej 2000R Równe - Lubatówka) oraz budowy wzdłuż niego
chodnika dla pieszych, co jest podyktowane względami
bezpieczeństwa pieszych i kierowców pojazdów, jak również
jego uszkodzeniami po niebezpiecznym zdarzeniu drogowym w dniu 19
lipca 2021r.
28.07.2021 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Józef Bek, 21 lipca 2021 roku
Interpelacja dotyczy działań, jakie podjął dotąd Starosta
Krośnieński Jan Pelczar na rzecz poprawy stanu technicznego
przepustu na rzeczce "Moczarka" w Równem znajdującego się w
ciągu drogi powiatowej 2000R Równe - Lubatówka
28.07.2021 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Zenon Fedak, 11 lipca 2021 roku
Interpelacja dotycząca remontu przepustu na drodze powiatowej nr
191lR Iwla - Polany - Huta Polańska w miejscowości Chyrowa
14.07.2021 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Józef Bek, 28 czerwca 2021 roku
Interpelacja dotyczy potrzeby regulacji odpływu wody z opadów
deszczowych z drogi powiatowej 2000R Równe - Lubatówka w
miejscowości Równe na odcinku, na którym zalewa ona
gospodarstwo domowe.
09.07.2021 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Józef Bek, 28 czerwca 2021 roku
Interpelacja dotyczy postawienia znaków drogowych : początku i
końca miejscowości Lipowiec-Jaśliska przy drodze powiatowej
P2116R Jaśliska Czeremcha-Granica Państwa oraz Wola Niżna-Wola
Wyżna przy drodze powiatowej P2117R Wola Niżna-Wola Wyżna.
09.07.2021 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Józef Bek, 28 czerwca 2021 roku
Zapytanie dotyczy funkcji znaku drogowego zakaz ruchu w
miejscowości Lipowiec oraz nieczytelnego znaku ostrzegawczego w
miejscowości Czeremcha postawionych przy drodze powiatowej
P2116R Jaśliska-Czeremcha-Granica Państwa.
09.07.2021 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Piotr Bril, 16 czerwca 2021 roku
Interpelacja dotyczy zabytkowego parku w którym mieści się
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu
21.06.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się