2015-12-03

Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Krośnie S.A. z siedzibą w Iwoniczu

 

ETAPY

 

 I. Informacje podstawowe dotyczące prywatyzowanego podmiotu.

 

1.

Nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie Spółka Akcyjna

2.

Siedziba: Iwonicz

3.

Logo spółki:

4.

Link do strony internetowej spółki: http://www.pks-krosno.pl/

5.

Przedmiot działania: Transport lądowy pasażerski-miejski, podmiejski i pozostały a ponadto inna działalność określona w dziale 3 KRS, a w szczególności:

-działalność usługowa wspomagająca transport,

-konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,

-sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych,

-sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych.

6.

Udział Powiatu Krośnieńskiego: 100%

7.

Informacje na dzień 31 grudnia 2012 r. określające wysokość:

1)

sumy bilansowej: 9 502 594,21 zł

2)

kapitału własnego: 1 407 501,44 zł

3)

kapitału zakładowego: 4 700 000,00 zł

4)

przychodów ze sprzedaży: 24 427 227,48

5)

wyniku finansowy netto: -730 711,46 zł

6)

zatrudnienie: 239 osób

Uwagi i informacje dodatkowe:

 

II. Pierwszy etap prywatyzacji.

 

 Pozycja

Opis

Załącznik

Uchwała Rady Powiatu Krośnieńskiego o prywatyzacji Spółki

1. Data podjęcia uchwały: 26 luty 2013 roku

Uchwała Nr XXVII/186/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez powiat krośnieński akcji Spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A. z siedzibą w Iwoniczu

Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki

1. Tryb wyboru: w dniu 11 marca 2013 r. – na mocy uchwały Nr 358/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 marca 2013 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie doradztwa prywatyzacyjnego dla Starosty Krośnieńskiego w procesie zbycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A. z siedzibą w Iwoniczu,

12 marca 2013 r. Zarządzeniem nr 25/2013 Starosta Krośnieński powołał komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w.w. zadanie,

w dniu 15 marca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie (Nr 104438) o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

 

2. Podmioty zgłaszające się:

–Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o., ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów

–ABC Consulting Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk

–Imap Access Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 47/51, 00-071 Warszawa

–Konsorcjum złożone z Grupa Gumułka – Corporate Finance Sp. z o.o., ul. Matejki Jana 4, 40-077 Katowice oraz z Grupa Gumułka – Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o., ul. Matejki Jana 4, 40-077 Katowice

–Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń Arcanum Sp. z o.o. ,ul. Kochanowskiego 59/1, 51-602 Wrocław

–A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o.,30-039 Kraków, ul. Józefatów 2/4

Uchwała Nr 358/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 marca 2013r.w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Zarządzenie Nr 25/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 104438

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Doradca prywatyzacyjny

1. nazwa: Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń Arcanum Sp. z o.o.
2. siedziba: ul. Kochanowskiego 59/1, 51-602 Wrocław

3. data zawarcia umowy:

26 kwietnia 2013 r.

 

Analizy przedprywatyzacyjne

1.Opis przedmiotu zamówienia: oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki, przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku Spółki, wraz z oszacowaniem wartości rynkowej akcji Spółki należących do Powiatu Krośnieńskiego oraz określeniem rekomendowanej minimalnej wartości rynkowej w przeliczeniu na jedną akcję należącą do Powiatu Krośnieńskiego, stanowiącą podstawę do ustalenia minimalnej ceny sprzedaży akcji Spółki,

ocena realizacji obowiązków Spółki wynikających z wymogów ochrony środowiska,

sporządzenie Memorandum Informacyjnego Spółki, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa,

przygotowanie i obsługa procesu zbywania osobom trzecim akcji Spółki, w szczególności w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, doradztwo na rzecz Zamawiającego.

2.Data odbioru analiz przedprywatyzacyjnych:

21 czerwca 2013 roku

 

Uwagi i informacje dodatkowe:

 

 

 

III. Drugi etap prywatyzacji.

III.C. Decyzja Starosty Powiatu Krośnieńskiego w sprawie wyboru trybu prywatyzacji-negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia

 

Pozycja

Opis

 Załączniki

Decyzja Starosty Powiatu Krośnieńskiego o prywatyzacji w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia

21 czerwca 2013r. Starosta Krośnieński korzystając z ,,opcji” zażądał od Doradcy wykonania następujących czynności w ramach doprowadzenia do zawarcia transakcji sprzedaży akcji: przygotowanie i obsługa procesu zbywania osobom trzecim akcji Spółki w szczególności w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, w tym przygotowanie i zamieszczenie na koszt Wykonawcy ogłoszenia o sprzedaży akcji, przygotowanie procedury ich sprzedaży, identyfikację i selekcję potencjalnych Nabywców, badanie ich wiarygodności finansowej, a także doradztwo w negocjacjach dotyczących sprzedaży akcji, weryfikacja ofert wstępnych i wiążących oraz ewentualne wezwanie ich do uzupełnienia, przygotowanie projektu umowy sprzedaży akcji, z uwzględnieniem wskazówek Zamawiającego i doprowadzenie do jej zawarcia oraz wejścia w życie. Termin rozpoczęcia prac określono na 24 czerwca 2013 roku a termin zakończenia na 31 sierpnia 2013 r. 

Publikacja ogłoszenia z zaproszeniem do negocjacji:

1. Data publikacji:

25 czerwca 2013r.-Gazeta Wyborcza,

28 czerwca 2013r.-strona internetowa Powiatu Krośnieńskiego

2. Data składania ofert:

9 lipca 2013r. do godz.13.00.

Zaproszenie Zarządu Powiatu Krośnieńskiego do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki PKS w Krośnie S.A.

Ocena ofert i dopuszczenie oferenta

1. Oferenci, którzy złożyli ofertę wstępną:

FK Partner Sp. z o.o.

ul. Tagore’a 3

02-647 Warszawa

2. Data składania ofert wiążących:

12 sierpnia 2013r.

3. Oferenci, którzy zgłosili propozycje zakupu akcji poprzez złożenie ofert wiążących:

FK Partner Sp. z o.o.

ul. Tagore’a 3

02-647 Warszawa

4. Oferenci dopuszczenie do negocjacji:

FK Partner Sp. z o.o.

ul. Tagore’a 3

02-647 Warszawa

5. Data rozpoczęcia negocjacji:

14 sierpnia 2013r.

 

Podpisanie pakietu socjalnego

1.Informacja czy pakiet został zawarty

Nie dotyczy

2. Data podpisania pakietu socjalnego

Nie dotyczy

 

 

Podpisanie umowy prywatyzacyjnej

1. Data podpisania umowy:

27 sierpnia 2013r.

2. Wartość umowy: 399 500,00 zł

3. Cena za akcję: 1 zł

4. Wartość programu inwestycyjnego

Nie dotyczy

 

Przeniesienie własności akcji/udziałów

 

1. Data przeniesienia własności:

27 sierpnia 2013r.

UMOWA Nr II.27-OA/2013 SPRZEDAŻY AKCJI spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie Spółka Akcyjna zawarta w dniu 27 sierpnia 2013 roku pomiędzy Powiatem Krośnieńskim za którego działa Starosta Krośnieński a FK PARTNER spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

 

Załącznik nr 4 do umowy sprzedaży akcji Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w
Krośnie Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwoniczu zawartej 27 sierpnia 2013 r. w Krośnie

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

Załącznik nr 5 do umowy sprzedaży akcji Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwoniczu zawartej 27 sierpnia 2013 r. w Krośnie - PEŁNOMOCNICTWO

 

Aneks Nr 1 zawarty w Krośnie dnia 24 października 2013 roku do Umowy Sprzedaży Akcji spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie Spółka Akcyjna zawartej w dniu 27 sierpnia 2013 roku w Krośnie

Proces nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów osobom uprawnionym

1. Data rozpoczęcia procesu: 12 września 2013r.

2. Liczba uprawnionych osób: 751

 

Informacje dotyczące realizacji zobowiązań prywatyzacyjnych przez nabywcę

1. Okres trwania programu inwestycyjnego

Nie dotyczy

2. Syntetyczna ocena realizacji programu inwestycyjnego

Nie dotyczy

Rozliczenie umowy prywatyzacyjnej

1. Data zakończenia nadzoru nad zobowiązaniami pozacenowymi:

27 sierpnia 2015 roku

2. Data rozliczenia zobowiązań cenowych:

27 luty 2015

Uwagi i informacje dodatkowe

 

 

IV. Informacje o nabywcy

 

1.Nazwa nabywcy:

FK Partner Sp. z o.o.

2. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3. Siedziba:

ul. Tagore’a 3

02-647 Warszawa

4. Przedmiot działania:

świadczenie usług obsługi księgowej i finansowej oraz doradztwo finansowe

2.

Strona internetowa firmy FK Partner Sp. z o.o.

Uwagi i informacje dodatkowe

 

 

V. Informacje o osobach odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację procesu prywatyzacji

 

1. Imię i nazwisko: Krystyna Kasza

2. Stanowisko: Skarbnik Powiatu Krośnieńskiego

1. Imię i nazwisko: Aneta Florek

2. Stanowisko: Radca Prawny

1. Imię i nazwisko: Witold Wilczewski

2. Stanowisko: przedstawiciel firmy Arcanum-Prezes Zarządu

 

1. Imię i nazwisko: Zdzisława Żywiec

2. Stanowisko: Sekretarz Powiatu Krośnieńskiego

1. Imię i nazwisko: Anna Pelczar-Bożek

2. Stanowisko: Inspektor w Biurze Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Krośnie

 

 

Uwagi i informacje dodatkowe: Zespół do przeprowadzenia negocjacji zbycia akcji został powołany na podstawie Zarządzenia Nr 69/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia negocjacji zbycia akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A. z siedzibą w Iwoniczu

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się