Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ODGiK-17 Wzór sprawozdania technicznego
ODGiK-17 Wzór sprawozdania technicznego
13.11.2015 więcej
ODGiK-16 Wzory zawiadomień o czynnościach geodezyjnych
ODGiK-16 Wzory zawiadomień o czynnościach geodezyjnych
13.11.2015 więcej
ODGiK-15 Arkusz danych ewidencyjnych budynku
ODGiK-15 Arkusz danych ewidencyjnych budynku
13.11.2015 więcej
ODGiK-14 Protokół z badania ksiąg wieczystych
ODGiK-14 Protokół z badania ksiąg wieczystych
13.11.2015 więcej
ODGiK-13 Protokół oględzin z terenowej aktualizacji konturów użytków gruntowych
ODGiK-13 Protokół oględzin z terenowej aktualizacji konturów
użytków gruntowych
13.11.2015 więcej
ODGiK-12 Protokół z utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych punktów granicznych
ODGiK-12 Protokół z utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych
punktów granicznych
13.11.2015 więcej
ODGiK-11 Protokół z rozgraniczania nieruchomości
ODGiK-11 Protokół z rozgraniczania nieruchomości
13.11.2015 więcej
ODGiK-10 Protokół przyjęcia granic nieruchomości
ODGiK-10 Protokół przyjęcia granic nieruchomości
13.11.2015 więcej
ODGiK-9 Protokół ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków
ODGiK-9 Protokół ustalenia przebiegu granic działek do celów
ewidencji gruntów i budynków
13.11.2015 więcej
ODGiK-8 Protokół z czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych
ODGiK-8 Protokół z czynności wznowienia znaków granicznych,
wyznaczenia punktów granicznych
13.11.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się