2015-10-09

Kompetencje Starosty

 Kompetencje Starosty
 

1) jest kierownikiem Starostwa Powiatowego, zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży,
2) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w imieniu Starostwa jako pracodawcy samorządowego,
3) wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu, o ile przepisy szczególne nie przewidują wydawania decyzji przez Zarząd Powiatu,
4) organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu,
5) reprezentuje Powiat na zewnątrz,
6) wydaje zarządzenia, które są aktami prawnymi zawierającymi jednostkowe rozstrzygnięcia organizacyjne, stanowiska w konkretnej sprawie lub są aktami kierownictwa wewnętrznego.
  1. Starosta wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym, inne zastrzeżone dla Starosty przez ustawy, uchwały Rady i Zarządu Powiatu oraz wynikające ze Statutu i Regulaminu, a w szczególności:
  2. Starosta kieruje Starostwem Powiatowym przy pomocy Wicestarosty, Dyrektora -Etatowego Członka Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu.
  3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne Starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości Zarządu Powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych.
  4. Starosta może upoważnić na piśmie Wicestarostę, Dyrektora-Etatowego Członka Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.
  5. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza o odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.