2015-10-28

Kompetencje Zarządu Powiatu Krośnieńskiego

  1. Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
  2. Zarząd Powiaty wybiera Rada Powiatu, która określa liczbę członków Zarządu w statucie.
  3. W skład Zarządu wchodzą: Starosta jako jego Przewodniczący, Wicestarosta oraz pozostali członkowie w liczbie 3 osób.
  4. Zarząd wybierany jest na okres kadencji Rady.
  5. Członkowstwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego, zatrudnieniem w administracji rządowej oraz z mandatem posła i senatora.
  6. Rada Powiatu może odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków w czasie trwania kadencji na zasadach określonych w ustawie o samorządzie powiatowym.
 
Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
 
1. Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,
2) wykonywanie uchwał Rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie budżetu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
2. W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.
 
Zarząd Powiatu wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną.