2015-11-12

Komunikacja i Transport

Rejestracja pojazdów


KLAUZULA INFORMACYJNA


KT-1 Pierwsza rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
KT-2 Pierwsza rejestracja pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzonego z zagranicy
KT-3 Rejestracja pojazdu w przypadku zmiany właściciela pojazdu zarejestrowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
KT-4 Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy badań technicznych
KT-5 Wydanie wtórnika: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, nalepek legalizacyjnych, karty pojazdu
KT-6 Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym
KT-7 Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych, wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej służącej do oznaczania bagażnika
KT-8 Wpis w dowodzie rejestracyjnym dotyczący VAT, PIT, CIT
KT-9 Wpis lub skreślenie w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o zastawie rejestrowym
KT-10 Wyrejestrowanie pojazdu
KT-11 Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu drogą elektroniczną
KT-12 Zgłoszenie zbycia pojazdu
KT-13 Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
KT-14 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

 

Transport

KT-27 Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób
KT-28 Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy
KT-29 Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób
KT-30 Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób
KT-31 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
KT-32 Wniosek o udzielenie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych
KT-33 Udzielenie licencji na transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
KT-34 Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na transport osób lub rzeczy
KT-35 Zmiana zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej
KT-36 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej
KT-37 Zmiana licencji na krajowy transport drogowy osób (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób)
KT-38 Zmiana licencji na krajowy transport drogowy rzeczy (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy)
KT-72 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym
KT-73 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
KT-74 Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy albo osób
KT-75 Zawiadomienie o umieszczeniu w adnotacjach dowodu rejestracyjnego informacji o spełnieniu przez samochód osobowy, samochód ciężarowy, samochód specjalny, ciągnik samochodowy lub autobus określonego poziomu emisji spalin Euro
KT-76 Wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym albo pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
KT-77 Wydanie / zmiana zaświadczenia lub zmiana załącznika do zaświadczenia albo wydanie wtórnika zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
KT-78 Informacja albo zmiana dotycząca wykazu pojazdów wykorzystywanych w krajowym transporcie drogowym
 

 

Ośrodki Szkolenia Kierowców
 

KT-46 Wpis/zmiana/skreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
KT-47 Wpis/wykreślenie instruktorów z ewidencji oraz przedłużenie ważności legitymacji instruktora
KT-70 Wpisywanie i wykreślanie wykładowców z ewidencji
KT-71 Wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców

 

Prawa jazdy

KT-80 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami /po raz pierwszy
KT-81 Wydanie prawa jazdy międzynarodowego
KT-82 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie
KT-83 Wymiana prawa jazdy / pozwolenia ze względu na: zmianę danych, termin ważności dokumentu, utrata dokumentu / zniszczenie
KT-84 ZWROT PRAWA JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES PONIŻEJ 1 ROKU
KT-85 ZWROT PRAWA JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU
KT-86 PRZYWRÓCENIE UPRAWNIEŃ COFNIĘTYCH
KT-87 Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
KT-88 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami (profil kierowcy zawodowego)
 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..