2015-11-12

Komunikacja i Transport

Rejestracja pojazdów


KLAUZULA INFORMACYJNA


KT-1 Pierwsza rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
KT-2 Pierwsza rejestracja pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzonego z zagranicy
KT-3 Rejestracja pojazdu w przypadku zmiany właściciela pojazdu zarejestrowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
KT-4 Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy badań technicznych
KT-5 Wydanie wtórnika: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, nalepek legalizacyjnych, karty pojazdu
KT-6 Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym
KT-7 Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych, wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej służącej do oznaczania bagażnika
KT-8 Wpis w dowodzie rejestracyjnym dotyczący VAT, PIT, CIT
KT-9 Wpis lub skreślenie w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o zastawie rejestrowym
KT-10 Wyrejestrowanie pojazdu
KT-11 Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu drogą elektroniczną
KT-12 Zgłoszenie zbycia pojazdu
KT-13 Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
KT-14 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

 

Transport

KT-27 Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób
KT-28 Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy
KT-29 Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób
KT-30 Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób
KT-31 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
KT-32 Wniosek o udzielenie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych
KT-33 Udzielenie licencji na transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
KT-34 Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na transport osób lub rzeczy
KT-35 Zmiana zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej
KT-36 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej
KT-37 Zmiana licencji na krajowy transport drogowy osób (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób)
KT-38 Zmiana licencji na krajowy transport drogowy rzeczy (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy)
KT-72 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym
KT-73 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
KT-74 Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy albo osób
KT-75 Zawiadomienie o umieszczeniu w adnotacjach dowodu rejestracyjnego informacji o spełnieniu przez samochód osobowy, samochód ciężarowy, samochód specjalny, ciągnik samochodowy lub autobus określonego poziomu emisji spalin Euro
KT-76 Wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym albo pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
KT-77 Wydanie / zmiana zaświadczenia lub zmiana załącznika do zaświadczenia albo wydanie wtórnika zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
 

 

Drogownictwo
 

KT-46 Wpis/zmiana/skreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
KT-47 Wpis/wykreślenie instruktorów z ewidencji oraz przedłużenie ważności legitymacji instruktora
KT-64 Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I
KT-65 Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II
KT-66 Zatwierdzenie projektu stałej zmiany organizacji ruchu

KT-67 Zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu
KT-68 Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
KT-70 Wpisywanie i wykreślanie wykładowców z ewidencji
KT-71 Wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców

 

Prawa jazdy

KT-80 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami /po raz pierwszy
KT-81 Wydanie prawa jazdy międzynarodowego
KT-82 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie
KT-83 Wymiana prawa jazdy / pozwolenia ze względu na: zmianę danych, termin ważności dokumentu, utrata dokumentu / zniszczenie
KT-84 ZWROT PRAWA JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES PONIŻEJ 1 ROKU
KT-85 ZWROT PRAWA JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU
KT-86 PRZYWRÓCENIE UPRAWNIEŃ COFNIĘTYCH
KT-87 Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się