2015-11-12

Komunikacja i Transport

Rejestracja pojazdów


KLAUZULA INFORMACYJNA


KT-1 Rejestracja pojazdu nowego. Przerejestrowanie pojazdu z terenu Powiatu Krośnieńskiego. Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w innym powiecie.

KT-2 Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy na terenie kraju
KT-3 Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego
KT-4 Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagające zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
KT-5 Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego z powodu jego utraty albo zniszczenia
KT-6 Rejestracja pojazdu marki SAM
KT-7 Rejestracja pojazdu zabytkowego
KT-8 Rejestracja pojazdu z tablicami indywidualnymi
KT-9 Czasowa rejestracja pojazdu w celu przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terenie RP albo przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy
KT-10 Czasowa rejestracja pojazdu w celu wywozu pojazdu za granicę
KT-11 Wyrejestrowanie stałe pojazdu
KT-12 Zawiadomienie o zbyciu albo nabyciu pojazdu zarejestrowanego
KT-13 Wydanie dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego zatrzymanego przez organy kontroli ruchu drogowego ( Policja, Inspekcja Transportu Drogowego)
KT-14 Decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu ( numer nadwozia, podwozia, ramy)
KT-15 Decyzja o wyrażeniu zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
KT-16 Wpisanie adnotacji VAT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
KT-17 Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej w pojeździe. Zawiadomienie o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy (GAZ -LPG, GAZ -CNG, HAK)
KT-18 Wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji o przystosowaniu do nauki jazdy
KT-19 Dokonywanie adnotacji o ustanowieniu albo skreśleniu zastawu rejestrowego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
KT-20 Wydanie wtórnika karty pojazdu
KT-21 Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
KT-22 Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej
KT-23 Wydanie wtórnika pozwolenia czasowego w przypadku utraty albo zniszczenia dotychczasowego pozwolenia czasowego
KT-24 Wydanie wtórnika tablicy ( tablic ) rejestracyjnych
KT-25 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w zagubionym dowodzie rejestracyjnym albo karcie pojazdu
KT-26 Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu

 

Komunikacja i drogownictwo


KT-27 Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób
KT-28 Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy
KT-29 Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób
KT-30 Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób
KT-31 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
KT-32 Wniosek o udzielenie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych
KT-33 Udzielenie licencji na transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
KT-34 Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na transport osób lub rzeczy
KT-35 Zmiana zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej
KT-36 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej
KT-37 Zmiana licencji na krajowy transport drogowy osób (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób)
KT-38 Zmiana licencji na krajowy transport drogowy rzeczy (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy)
KT-46 Wpis/zmiana/skreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
KT-47 Wpis/wykreślenie instruktorów z ewidencji oraz przedłużenie ważności legitymacji instruktora
KT-66 Zatwierdzenie projektu stałej zmiany organizacji ruchu
KT-67 Zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu
KT-68 Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
KT-70 Wpisywanie i wykreślanie wykładowców z ewidencji
KT-71 Wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców
KT-72 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym
KT-73 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
KT-74 Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy albo osób
KT-75 Zawiadomienie o umieszczeniu w adnotacjach dowodu rejestracyjnego informacji o spełnieniu przez samochód osobowy, samochód ciężarowy, samochód specjalny, ciągnik samochodowy lub autobus określonego poziomu emisji spalin Euro
KT-76 Wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym albo pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

 

Prawa jazdy


KT-39 Przywrócenie uprawnień cofniętych do 1 roku - nie jest wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji
KT-40 Przywrócenie uprawnień cofniętych powyżej 1 roku - wymagane jest uzyskanie pozytywnego egzaminu sprawdzającego kwalifikacje
KT-41 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres poniżej 1 roku - nie jest wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji
KT-42 Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres powyżej 1 roku - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji
KT-43 Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji
KT-49 Wymiana prawa jazdy /pozwolenia ze względu na: zniszczenie, zmianę danych, termin ważności dokumentu /utrata dokumentu
KT-50 Wydawanie międzynarodowych praw jazdy
KT-51 Wymiana zagranicznego prawa jazdy wydanego przez państwo - stronę konwencji o ruchu drogowym na dokument polski /bez sprawdzania kwalifikacji/
KT-52 Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
KT-53 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami/po raz pierwszy/
KT-61 Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem
KT-63 Wymiana zagranicznego prawa jazdy /za pośrednictwem ośrodka/
KT-64 Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II
KT-65 Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii III
KT-69 Uzyskanie wpisu do prawa jazdy potwierdzającego kwalifikację wstępną lub okresową

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się