2015-11-12

Komunikacja i Transport

Rejestracja pojazdów


KT-1 Rejestracja pojazdu nowego. Przerejestrowanie pojazdu z terenu Powiatu Krośnieńskiego. Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w innym powiecie.

KT-2 Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy na terenie kraju
KT-3 Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego
KT-4 Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagające zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
KT-5 Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego z powodu jego utraty albo zniszczenia
KT-6 Rejestracja pojazdu marki SAM
KT-7 Rejestracja pojazdu zabytkowego
KT-8 Rejestracja pojazdu z tablicami indywidualnymi
KT-9 Czasowa rejestracja pojazdu w celu przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terenie RP albo przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy
KT-10 Czasowa rejestracja pojazdu w celu wywozu pojazdu za granicę
KT-11 Wyrejestrowanie stałe pojazdu
KT-12 Zawiadomienie o zbyciu albo nabyciu pojazdu zarejestrowanego
KT-13 Wydanie dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego zatrzymanego przez organy kontroli ruchu drogowego ( Policja, Inspekcja Transportu Drogowego)
KT-14 Decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu ( numer nadwozia, podwozia, ramy)
KT-15 Decyzja o wyrażeniu zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
KT-16 Wpisanie adnotacji VAT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
KT-17 Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej w pojeździe. Zawiadomienie o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy (GAZ -LPG, GAZ -CNG, HAK)
KT-18 Wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji o przystosowaniu do nauki jazdy
KT-19 Dokonywanie adnotacji o ustanowieniu albo skreśleniu zastawu rejestrowego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
KT-20 Wydanie wtórnika karty pojazdu
KT-21 Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
KT-22 Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej
KT-23 Wydanie wtórnika pozwolenia czasowego w przypadku utraty albo zniszczenia dotychczasowego pozwolenia czasowego
KT-24 Wydanie wtórnika tablicy ( tablic ) rejestracyjnych
KT-25 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w zagubionym dowodzie rejestracyjnym albo karcie pojazdu
KT-26 Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu

 

Komunikacja i drogownictwo


KT-27 Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób
KT-28 Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy
KT-29 Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób
KT-30 Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób
KT-31 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
KT-32 Wniosek o udzielenie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych
KT-33 Udzielenie licencji na transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
KT-34 Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na transport osób lub rzeczy
KT-35 Zmiana zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej
KT-36 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej
KT-37 Zmiana licencji na krajowy transport drogowy osób
KT-38 Zmiana licencji na krajowy transport drogowy rzeczy
KT-46 Wpis/zmiana/skreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
KT-47 Wpis/wykreślenie instruktorów z ewidencji oraz przedłużenie ważności legitymacji instruktora
KT-66 Zatwierdzenie projektu stałej zmiany organizacji ruchu
KT-67 Zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu
KT-68 Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
KT-70 Wpisywanie i wykreślanie wykładowców z ewidencji
KT-71 Wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców
KT-72 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym
KT-73 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
KT-74 Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy albo osób
KT-75 Zawiadomienie o umieszczeniu w adnotacjach dowodu rejestracyjnego informacji o spełnieniu przez samochód osobowy, samochód ciężarowy, samochód specjalny, ciągnik samochodowy lub autobus określonego poziomu emisji spalin Euro
KT-76 Wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym

 

Prawa jazdy


KT-39 Przywrócenie uprawnień cofniętych do 1 roku - nie jest wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji
KT-40 Przywrócenie uprawnień cofniętych powyżej 1 roku - wymagane jest uzyskanie pozytywnego egzaminu sprawdzającego kwalifikacje
KT-41 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres poniżej 1 roku - nie jest wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji
KT-42 Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres powyżej 1 roku - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji
KT-43 Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji
KT-49 Wymiana prawa jazdy /pozwolenia ze względu na: zniszczenie, zmianę danych, termin ważności dokumentu /utrata dokumentu
KT-50 Wydawanie międzynarodowych praw jazdy
KT-51 Wymiana zagranicznego prawa jazdy wydanego przez państwo - stronę konwencji o ruchu drogowym na dokument polski /bez sprawdzania kwalifikacji/
KT-52 Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
KT-53 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami/po raz pierwszy/
KT-61 Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem
KT-63 Wymiana zagranicznego prawa jazdy /za pośrednictwem ośrodka/
KT-64 Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II
KT-65 Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii III
KT-69 Uzyskanie wpisu do prawa jazdy potwierdzającego kwalifikację wstępną lub okresową