2015-11-06

Ochrona Środowiska

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

SR-18 Zgłaszanie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia a eksploatacja ich wymaga zgłoszenia
SR-19 Pozwolenie na wprowadzanie z instalacji gazów lub pyłów do powietrza
SR-20 Pozwolenie zintegrowane dla instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169)
SR-28 Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów z terenów będących własnością gminy
SR-29 Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
SR-30 Rejestracja sprzętu pływającego
SR-31 Wydawanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego
SR-32 Wydawanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
SR-33 Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
SR-34 Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi
SR-35 Zatwierdzanie projektów robót geologicznych
SR-36 Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej
SR-37 Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
SR-38 Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny
SR-39 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
SR-40 Zezwolenie na zbieranie odpadów
SR-42 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów (proces odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie)
SR-43 Zaświadczenie czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się