Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Interpelacje i zapytania radnych: Józef Bek, 2019-12-30
Interpelacja dotyczy prośby o wsparcie zakupu sprzętu
ratowniczo-gaśniczego i ochrony osobistej strażaka (tj. 3
hełmów strażackich oraz 1 prądownicy wodno-pianowej) dla OSP
Równe do nowo zakupionego, przez tę jednostkę straży,
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 13.290.
31.12.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Piotr Bril, 20.12.2019
Dotyczy zaplanowania w budżecie powiatu na 2020 rok, środków
na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych z oświetleniem
solarnym przy drodze powiatowej w miejscowości Jedlicze.
27.12.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Marcin Józefowicz, 17.12.2019
Interpelacja dotyczy podjęcia działań zmierzających do
poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych w Gminie Jedlicze.
27.12.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Zygmunt Ginalski, 2019-11-28
Interpelacja dotyczy konieczności wykonania oznakowania
poziomego, linii wyznaczających pasy ruchu, na odcinku drogi
powiatowej nr P1847R biegnącej od drogi krajowej nr K 28.
10.12.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Zygmunt Ginalski, 2019-11-29
Interpelacja dotyczy konieczności zamontowania progu
zwalniającego na drodze P1948R Dobieszyn-Krosno (Turaszówka)
przed przejściem dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej
w Dobieszynie
10.12.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Józef Bek, 2019-09-24
Interpelacja dotyczy potrzeby ograniczenia prędkości poruszania
się pojazdów na drodze powiatowej 2000R Równe - Lubatówka w
miejscowości Równe na odcinku Równe-Góra ze względu na
bezpieczeństwo pieszych.
26.09.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Józef Bek, 2019-07-04
Interpelacja dotyczy potrzeby regulacji odpływu wody z opadów
deszczowych z drogi Równe - Lubatówka w miejscowości Równe na
odcinkach, na których zalewa ona gospodarstwa domowe oraz
odmulenia rowu i przepustu koło Domu Ludowego
09.07.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Piotr Bril, 2019-06-14
Interpelacja dotyczy uwzględnienia w budżecie powiatu na 2020
rok, środków na budowę chodnika przy drodze powiatowej na
ulicy Adama Mickiewicza w kierunku miejscowości Potok oraz
przedłużenia ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z ulicy
Brzozowej w kierunku miejscowości Potok(przez las).
04.07.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Józef Bek, 2019-06-27
Interpelacja dotyczy potrzeby przebudowy drogi polegającej na
budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Wietrzno wzdłuż
ciągu drogi powiatowej 1956R Zręcin-Wietrzno-Zboiska
podyktowanej względami bezpieczeństwa pieszych i kierowców
pojazdów.
01.07.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Józef Bek, 2019-06-27
Interpelacja dotyczy potrzeby naprawy drogi powiatowej 1956R
Zręcin-Wietrzno-Zboiska na odcinku od krzyżówki Zręcin -
Chorkówka do krzyżówki Bóbrka - Niżna Łąka.
01.07.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się