2015-11-17

Oświata i Sprawy Społeczne

KLAUZULA INFORMACYJNA


OS-1 Podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

OS-2 Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i zamieszkałych na terenie powiatu krośnieńskiego
OS-4 Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
OS-5 Wypis z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
OS-6 Zmiany w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
OS-7 Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
OS-8 Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
OS-9 Wypis z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
OS-10 Zmiany w ewidencji uczniowskich klubów sportowych
OS-11 Wydanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
OS-12 Wniosek o sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy
OS-13 Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną
OS-14 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
OS-15 Przyznanie nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
OS-16 Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej
OS-17 Funkcjonowanie Biura Rzeczy Znalezionych
OS-18 Kierowanie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zamieszkałych na terenie powiatu krośnieńskiego do młodzieżowych ośrodków socjoterapii (na wniosek rodzica/prawnego opiekuna)
OS-19 Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach i sprawozdanie z realizacji zadania

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się