2019-05-16

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby uczniów oraz wysokości wskaźnika zwiększającego na rok 2019

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203) ogłasza się aktualizację podstawowej kwoty dotacji dla szkół publicznych, w których zorganizowano internat obowiązującą od 1 listopada 2019 r.:   

  1. Zaktualizowana Podstawowa Kwota Dotacji dla szkół publicznych, w których zorganizowano internat:


Internat – 9.580,25 zł - podstawowa kwota dotacji na 1 wychowanka internatu na rok.

Zaktualizowana statystyczna liczba wychowanków w internatach (stanowiąca sumę 2/3 liczby wychowanków ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 roku oraz 1/3 liczby wychowanków na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2019 roku) prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 134.

1.    Wysokość wskaźnika zwiększającego dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi:

Liceum Ogólnokształcące – wskaźnik zwiększający – 1,553

Technikum – wskaźnik zwiększający – 1,325

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203) ogłasza się aktualizację podstawowej kwoty dotacji oraz aktualizację wysokości wskaźnika zwiększającego obowiązującą od 1 maja 2019 r.:  

  1. Zaktualizowana Podstawowa Kwota Dotacji dla szkół publicznych, w których zorganizowano internat:

 

Internat9 367,25 zł podstawowa kwota dotacji na 1 wychowanka na rok.

 

Liczba wychowanków w internatach na dzień 30 września 2018 r. prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 117.

 

  1. Zaktualizowana wysokość wskaźnika zwiększającego dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi:

 

Liceum Ogólnokształcące– wskaźnik zwiększający – 1,553

 

Szkoły zawodowe:

 

Technikum– wskaźnik zwiększający – 1,325

 

Branżowa Szkoła I Stopnia z oddz. zasadniczej szkoły zawodowej– wskaźnik zwiększający – 1, 514

 

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203) ogłasza się Podstawową Kwotę Dotacji, statystyczną liczbę uczniów oraz wskaźnik zwiększający:  

  1. Podstawowa Kwota Dotacji dla szkół publicznych, w których zorganizowano internat obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.:

 

Internat9 295,11 zł podstawowa kwota dotacji na 1 wychowanka na rok.

 

Liczba wychowanków w internatach na dzień 30 września 2018 r. prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 117.

 

  1. Wskaźnik zwiększając dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.:

 

Liceum Ogólnokształcące– wskaźnik zwiększający – 1,408

 

Szkoły zawodowe:

 

Technikum– wskaźnik zwiększający – 1,165

 

Branżowa Szkoła I Stopnia z oddz. zasadniczej szkoły zawodowej– wskaźnik zwiększający – 1,721

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się