2015-10-02

Podstawy prawne działania powiatu

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie powiatowym - tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów - Dz.U. Nr 103, poz.652

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów  z dn. 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu - Dz.U. Nr 62, poz.631 ze zm.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i  zakresu działania archiwów zakładowych - Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania - Dz.U. Nr 13, poz.114

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty - Dz.U. Nr 34, poz. 283

Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu - Dz.U. Nr 61, poz. 709

Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu - Dz.U. Nr 66, poz. 799 ze zm.

Ustawa z dnia 27 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa - art.145-147 - Dz. U. Nr 106, poz. 668 ze zm.