2016-01-07

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej będącej w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Krośnie

W dniu 29 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm./, która wprowadza nowe zasady i tryb udostępniania informacji publicznej – do ponownego wykorzystywania.

Przywołana ustawa wdraża  dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego /Dz. Urz. UE L 345 z 32.12.2003, str.90/.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu Starostwa Powiatowego    w Krośnie, niezależnie od sposobu jej utrwalenia /w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej/, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Krośnie w celu ich ponownego wykorzystywania.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
1)   udostępniona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krośnie /www.bip.powiat.krosno.pl/,
2)   udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej/ np. zamieszczona w serwisie internetowym - www.powiat.krosno.pl,  wyłożona lub wywieszona w siedzibie Starostwa/,
3)   przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Udostępnianie informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania jest bezpłatne, chyba że przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest nietypowy.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

1)    dla informacji publicznych udostępnionych w BIP Starostwa Powiatowego w Krośnie

Jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Starostwa Powiatowego w Krośnie nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
a)   poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Starostwa Powiatowego w Krośnie,
b)   udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie  /treść informacji nie może być modyfikowana/ - bezpłatnie,
c)   informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej /jeżeli przetworzenie wystąpiło/ z podaniem kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji.

Starostwo Powiatowe w Krośnie ponosi odpowiedzialność wyłącznie za informacje  zamieszczone w BIP Starostwa w niezmienionej, oryginalnej formie.

Starostwo Powiatowe w Krośnie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

2)    dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek

a)   Starostwo Powiatowe w Krośnie przekazuje informacje publiczne w celu ich ponownego wykorzystywania na wniosek, w przypadku gdy:
-   informacja publiczna nie została udostępniona w BIP Starostwa, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
-   wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

Starostwo Powiatowe w Krośnie określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu  ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

b)   wniosek składa się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej /poz.94/.  Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia warunków formalnych wzywa się wnioskodawcę  do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.  

c)   wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych Starostwo Powiatowe w Krośnie  może  przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku,

d)   jeżeli przygotowanie informacji publicznej  w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Starostwo Powiatowe w Krośnie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji  w celu ponownego wykorzystywania.

Przy nakładaniu opłaty uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się w szczególności;
-   koszty materiałów wykorzystywanych do sporządzenia wydruków i kserokopii /zużycie materiałów, koszty eksploatacji i amortyzacji urządzeń/
-   koszty elektronicznych nośników danych,
-   koszty ewentualnej pracy dodatkowej,
-   koszty przekazania informacji publicznej /koszty przesyłki/.

Informacje publiczne spełniające cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których należą w szczególności: koncepcje architektoniczne, projekty budowlane, operaty szacunkowe, plakaty, foldery, materiały promocyjne, logotypy, filmy itp. mogą być udostępniane w celu ponownego wykorzystywania tylko w zakresie,  w jakim Starostwo Powiatowe w Krośnie dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do wyżej wymienionych utworów.  

Starostwo Powiatowe w Krośnie odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej w przypadku, gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim /np. twórcom/.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

1.   Osobie, która złożyła wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji i otrzymała ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej przysługuje uprawnienie:
a)   w przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania i wysokości opłat  – do złożenia  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty sprzeciwu  z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Starostwo Powiatowe w Krośnie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat,
b)   w przypadku odmowy ponownego wykorzystywania – w drodze decyzji - do złożenia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji ,
c)   do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym  że:
-    odwołanie od decyzji  rozpoznaje się w terminie 14 dni,
-   uzasadnienie  decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust.8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Starostwo Powiatowe w Krośnie uzyskało dany utwór.  


Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, z tym że;
-   przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
-   skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.  


W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady i tryb udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania unormowane zostały w sposób szczegółowy w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm./.

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej


Krosno, 2012-01-31

Informację wytworzyła : Mariola Stojak

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się