2016-01-07

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej będącej w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Krośnie

W dniu 29 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm./, która wprowadza nowe zasady i tryb udostępniania informacji publicznej – do ponownego wykorzystywania.

Przywołana ustawa wdraża  dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego /Dz. Urz. UE L 345 z 32.12.2003, str.90/.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu Starostwa Powiatowego    w Krośnie, niezależnie od sposobu jej utrwalenia /w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej/, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Krośnie w celu ich ponownego wykorzystywania.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
1)   udostępniona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krośnie /www.bip.powiat.krosno.pl/,
2)   udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej/ np. zamieszczona w serwisie internetowym - www.powiat.krosno.pl,  wyłożona lub wywieszona w siedzibie Starostwa/,
3)   przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Udostępnianie informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania jest bezpłatne, chyba że przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest nietypowy.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

1)    dla informacji publicznych udostępnionych w BIP Starostwa Powiatowego w Krośnie

Jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Starostwa Powiatowego w Krośnie nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
a)   poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Starostwa Powiatowego w Krośnie,
b)   udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie  /treść informacji nie może być modyfikowana/ - bezpłatnie,
c)   informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej /jeżeli przetworzenie wystąpiło/ z podaniem kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji.

Starostwo Powiatowe w Krośnie ponosi odpowiedzialność wyłącznie za informacje  zamieszczone w BIP Starostwa w niezmienionej, oryginalnej formie.

Starostwo Powiatowe w Krośnie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

2)    dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek

a)   Starostwo Powiatowe w Krośnie przekazuje informacje publiczne w celu ich ponownego wykorzystywania na wniosek, w przypadku gdy:
-   informacja publiczna nie została udostępniona w BIP Starostwa, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
-   wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

Starostwo Powiatowe w Krośnie określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu  ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

b)   wniosek składa się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej /poz.94/.  Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia warunków formalnych wzywa się wnioskodawcę  do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.  

c)   wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych Starostwo Powiatowe w Krośnie  może  przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku,

d)   jeżeli przygotowanie informacji publicznej  w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Starostwo Powiatowe w Krośnie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji  w celu ponownego wykorzystywania.

Przy nakładaniu opłaty uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się w szczególności;
-   koszty materiałów wykorzystywanych do sporządzenia wydruków i kserokopii /zużycie materiałów, koszty eksploatacji i amortyzacji urządzeń/
-   koszty elektronicznych nośników danych,
-   koszty ewentualnej pracy dodatkowej,
-   koszty przekazania informacji publicznej /koszty przesyłki/.

Informacje publiczne spełniające cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których należą w szczególności: koncepcje architektoniczne, projekty budowlane, operaty szacunkowe, plakaty, foldery, materiały promocyjne, logotypy, filmy itp. mogą być udostępniane w celu ponownego wykorzystywania tylko w zakresie,  w jakim Starostwo Powiatowe w Krośnie dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do wyżej wymienionych utworów.  

Starostwo Powiatowe w Krośnie odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej w przypadku, gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim /np. twórcom/.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

1.   Osobie, która złożyła wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji i otrzymała ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej przysługuje uprawnienie:
a)   w przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania i wysokości opłat  – do złożenia  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty sprzeciwu  z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Starostwo Powiatowe w Krośnie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat,
b)   w przypadku odmowy ponownego wykorzystywania – w drodze decyzji - do złożenia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji ,
c)   do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym  że:
-    odwołanie od decyzji  rozpoznaje się w terminie 14 dni,
-   uzasadnienie  decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust.8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Starostwo Powiatowe w Krośnie uzyskało dany utwór.  


Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, z tym że;
-   przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
-   skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.  


W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady i tryb udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania unormowane zostały w sposób szczegółowy w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm./.

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej


Krosno, 2012-01-31

Informację wytworzyła : Mariola Stojak

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..