Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Porozumienie zawarte w dniu 8 grudnia 2008 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Miejsce Piastowe w
sprawie powierzenia do prowadzenia zadania publicznego
polegające na: „Budowie chodnika przy drodze powiatowej Nr
2001R Rogi — Lubatówka - Lubatowa w miejscowości Rogi"
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 8 grudnia 2008 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Miejsce Piastowe w
sprawie powierzenia do prowadzenia zadania publicznego
polegające na: „Budowie chodnika przy drodze powiatowej 1974R
Krosno - Targowiska - Wróblik Szlachecki w miejscowości Widacz"
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 8 grudnia 2008 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Miejsce Piastowe w
sprawie powierzenia do prowadzenia zadania publicznego
polegające na: „Budowie chodnika przy drodze powiatowej Nr
2004R Stacja Kolejowa - Targowiska w miejscowości Targowiska"
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 25 listopada 2008 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno w sprawie
przekazania Gminie Krosno pomocy finansowej z przeznaczeniem na
zakup „Noszy-kosza ratowniczego" dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 5 listopada 2008 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno w sprawie
wspólnego utworzenia stanowiska Powiatowego Rzecznika
Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr RR.IV.0745/1/08 zawarte w dniu 22 września 2008 r.
w Rzeszowie, pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem
Krośnieńskim w sprawie Punktu Informacyjnego RPO
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr DPS 09/13/2008 zawarte w dniu 10 lipca 2008 r.
w Warszawie pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a
Powiatem Krośnieńskim w sprawie przekazania dotacji celowej
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 9 lipca 2008 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno wykonująca
zadania powiatu w sprawie ustalenia zasad finansowania zadań
dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
zamieszkałych na terenie Miasta Krosna, ze środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 27 maja 2008 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Powiatem Strzyżowskim w
sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr 1/2008 zawarte w dniu 27 marca 2008 r.
pomiędzy Powiatem Brzozowskim a Powiatem Krośnieńskim w
sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków
finansowych przez powiat właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania osoby niepełnosprawnej, na pokrycie kosztów
rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Haczowie,
działającym na terenie Powiatu Brzozowskiego
19.11.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się