Lista artykułów

Nazwa artykułu
Porozumienie Nr IV.47-PCPR/10 zawarte w dniu 16 grudnia 2010 r.
pomiędzy: Powiatem Krośnieńskim a Powiatem Brzozowskim w
sprawie kierowania osób zamieszkałych na terenie Powiatu
Brzozowskiego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie -
Gmina Rymanów Powiat Krośnieński
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.46-PCPR/10 zawarte w dniu 16 grudnia 2010 r.
pomiędzy: Powiatem Krośnieńskim a Powiatem Sanockim w sprawie
kierowania osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sanockiego do
środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie - Gmina Rymanów
Powiat Krośnieński
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.45-PCPR/10 zawarte w dniu 16 grudnia 2010 r.
pomiędzy: Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno - miastem na
prawach powiatu w sprawie kierowania osób zamieszkałych na
terenie Gminy Krosno do środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku
- Gmina Jedlicze - Powiat Krośnieński
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 9 listopada 2010 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno w sprawie
wspólnego utworzenia stanowiska Rzecznika Konsumentów dla
Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 28 października 2010 r.
pomiędzy Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Krakowie oraz Powiatem Krośnieńskim w sprawie wspólnej
realizacji zadania pn: "Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej
nr 1956R Zręcin -Wietrzno - Zboiska wraz z ubezpieczeniem koryta
rzeki Jasiołki w m. Wietrzno, gm. Dukla, pow. krośnieński,
woj. podkarpackie"
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 02 września 2010 r.
pomiędzy Powiatem Sanockim, Powiatem Krośnieńskim i Gminą
Rymanów w sprawie wspólnej realizacji zadania: "Ustalenie stanu
technicznego mostu na rzece Wisłok w miejscowości Pastwiska"
19.11.2015 więcej
Porozumienie nr IV.20-OS/10 zawarte w dniu 7 lipca 2010 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Dukla w sprawie
przekazania Gminie Dukla do realizacji zadania własnego Powiatu
Krośnieńskiego, polegającego na prowadzeniu szkół
ponadgimnazjalnych
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 10 maja 2010 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne w
sprawie powierzenia do prowadzenia zadania publicznego
polegające na budowie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1973R
Krosno - Iskrzynia (ul. Brzozowska) w miejscowości Krościenko
Wyżne - II etap
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 1 kwietnia 2010r.
w Krośnie pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Powiatem
Brzozowskim w sprawie określenia warunków i sposobu
przekazywania przez Powiat Krośnieński części kosztów
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie,
działającego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Haczowie
19.11.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się