Lista artykułów

Nazwa artykułu
Porozumienie Nr IV.30-PZD/2014 zawarte w dniu 20.11.2014 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne, w
sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych
18.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.26 - RIZ/2014
o Współpracy między Starostwem Powiatowym w Krośnie i
Agencją Rozwoju Regionalnego w Svidniku
18.11.2015 więcej
Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 19 maja 2014 r.
w Krośnie pomiędzy: Powiatem Krośnieńskim a Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie
18.11.2015 więcej
Porozumienie Nr RR-V.POPT.3.2014 zawarte w dniu 25 lutego 2014 r.
pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Krośnieńskim
18.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 15 stycznia 2014 r.
pomiędzy Powiatem Sanockim a Powiatem Krośnieńskim w sprawie
powierzenia przez Powiat Sanocki realizacji zadania publicznego,
jakim jest prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi
18.11.2015 więcej
Porozumienie nr IV.4-PCPR/2014
w sprawie ustalenia zasad kierowania mieszkańców Powiatu
Krośnieńskiego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
(TYP B - dla osób upośledzonych umysłowo)
18.11.2015 więcej
Porozumienie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 2 stycznia 2014 r.
w sprawie wspólnego utworzenia stanowiska Rzecznika Konsumentów
dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna zawarte pomiędzy
Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno
18.11.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się