2015-10-02

POWIAT KROŚNIEŃSKI

 

Mapa Powiatu Krośnieńskiego

 

Powiat Krośnieński

 

      Powiat Krośnieński położony jest w woj. Podkarpackim w obrębie trzech jednostek fizjograficznych: Pogórza  Dynowskiego, Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej i Beskidu Niskiego, a jego obszar wynosi 923km2. W skład powiatu wchodzą następujące gminy:Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Rymanów, Chorkówka, Krościenko Wyżne, Korczyna, Miejsce Piastowe, Wojaszówka. Liczba ludności wynosi 110 tys., z czego 87% to mieszkańcy wsi. Siedzibą władz Powiatu jest miasto Krosno.
      Teren Powiatu przecinają ważne trasy komunikacyjne: droga krajowa nr 9 łącząca centrum Polski z Podkarpaciem, a dalej poprzez drogę międzynarodową E 371 stanowi połączenie ze Słowacją, droga krajowa nr 98 w kierunku przejścia granicznego na Ukrainę (Krościenko) oraz linia kolejowa Stróże-Zagórz. Powiat Krośnieński zalicza się do powiatów o małym zanieczyszczeniu środowiska, o czym świadczą jego walory przyrodnicze. Lasy, będące naturalnym bogactwem zajmują obszar ok. 32 tys. ha liczna jest zwierzyna łowna. Występują duże zasoby surowców mineralnych, w tym wód o właściwościach leczniczych, na bazie których funkcjonują znane w kraju i za granicą uzdrowiska Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój.
      54% ogólnej powierzchni Powiatu stanowią tereny rolnicze. Dominuje produkcja zbóż, ogrodnictwo oraz chów bydła i trzody chlewnej.
      Przemysł Powiatu odgrywa drugorzędną rolę. Na bazie występujących zasobów surowcowych wykształciły się branże o długoletniej tradycji min. wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego. Zdecydowana większość to małe i średnie firmy o charakterze handlowo- usługowym, wykorzystujące naturalne bogactwa terenu i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, obróbka drewna, produkcją mebli oraz materiałów budowlanych. Wyjątek stanowi Rafineria Nafty Jedlicze SA, która jest przedsiębiorstwem o znaczeniu ponadregionalnym.
      Walorem turystycznym o dużym znaczeniu jest bogactwo kulturowe powiatu: zabytkowe kościoły i klasztory, cerkwie, pałace i dwory oraz zbiory muzealne.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się