2015-12-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krośnie

utworzono Zarządzeniem Nr 83/07 Starosty Krośnieńskiego z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krośnie.
W skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego pracami kieruje Starosta wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Krośnie, powiatowych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży.
Do zadań Zespołu należy:

 • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
 • przygotowanie propozycji działań i przedstawienie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie zarządzania kryzysowego,
 • przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanej z zagrożeniami,
 • opiniowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego.


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krośnie mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1 – pokoje 616, 617.
Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

 • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 • dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Szczegółowy zakres działania centrum określa Instrukcja Pracy Centrum.