2016-10-25

Prawo Miejscowe (zbiór aktów prawa miejscowego)

 

Prawo miejscowe
 
Sposób stanowienia aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./ w rozdziale 4 zatytułowanym „ Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat" art. 40-45 oraz Statut Powiatu.
 
Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych / w tym prawa miejscowego/ oraz zasady i tryb wydawania dzienników urzędowych określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm./
 
Stanowienie aktów prawa miejscowego przez powiat.
 
Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach Rada Powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na terenie powiatu.
 
Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach:
1) wymagających uregulowania w statucie,
2) porządkowych, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy,
3) szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu,
4) zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 
Akty prawa miejscowego Powiatu stanowi Rada Powiatu w formie uchwały.
 
Powiatowe przepisy porządkowe, w przypadkach niecierpiących zwłoki, może wydać Zarząd Powiatu, a przepisy te podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Powiatu. Tracą one moc w razie nieprzedłożenia ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowiązującej określa Rada Powiatu.
 

Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu Przewodniczący Rady Powiatu i kieruje do publikacji.

 

Prawo miejscowe (zbiór aktów prawa miejscowego)

 

 

Akty prawa miejscowego

Rady Powiatu Krośnieńskiego

kadencja 1998 - 2002

Lp.

Akt prawa miejscowego

z dnia / w sprawie

Wejście w życie

Dz. Urz.Woj.Podk.

Zmiany

Dz. Urz.Woj.Podk.

nr, poz.

 

 

 

Utrata mocy

 

 

UWAGI

z dnia

nr

poz.

Rok 1999

1.

Uchwała nr IV/23/99

z dnia 24 lutego 1999 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

21.03.1999

5

98

Nr 21, poz. 366 – tekst jednolity,

Nr 71, poz. 1240,

Nr 85, poz. 1496,

Nr 59, poz. 1209,

Nr 28, poz. 503,

Nr 53, poz. 1344

Nr 46, poz. 1013

 

tekst jednolity

Dz. Urz.

poz. 2619,

z dnia 30.11.2012

Rok 2001

1.

Uchwała Nr XVII/163/01

z dnia 27 lutego 2001 roku

w sprawie herbu powiatu i flagi powiatu

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

5.04.2001

21

365

 

 

 

2.

Uchwała Nr XVII/180/01

z dnia 27 lutego 2001 roku

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

5.04.2001

21

366

Nr 71, poz. 1240,

Nr 85, poz. 1496,

Nr 59, poz. 1209,

Nr 28, poz. 503,

Nr 53, poz. 1344

Nr 46, poz. 1013

 

tekst jednolity

Dz. Urz.

poz. 2619,

z dnia 30.11.2012

3.

Uchwała Nr XIX/203/01

z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie zmian Statutu Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

27.09.2001

71

1240

Nr 85, poz. 1496,

Nr 59, poz. 1209,

Nr 28, poz. 503,

Nr 53, poz. 1344

Nr 46, poz. 1013

 

tekst jednolity

Dz. Urz.

poz. 2619,

z dnia 30.11.2012

4.

Uchwała Nr XIX/205/01

z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Krośnieńskiego z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

17.08.2001

62

1097

 

 

 

5.

Uchwała Nr XXI/224/01

z dnia 12 października 2001 roku w sprawie zmian Statutu Powiatu Krośnieńskiego

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

12.11.2001

85

1496

Nr 59, poz. 1209,

Nr 28, poz. 503,

Nr 53, poz. 1344

Nr 46, poz. 1013

 

tekst jednolity

Dz. Urz.

poz. 2619,

z dnia 30.11.2012

Rok 2002

1.

Uchwała Nr XXVIII/312/02

z dnia 16 września 2002 roku

w sprawie zmian w statucie Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

27.09.2002

59

1209

Nr 28, poz. 503,

Nr 53, poz. 1344

Nr 46, poz. 1013

 

tekst jednolity

Dz. Urz.

poz. 2619,

z dnia 30.11.2012

 

 

Akty prawa miejscowego

Rady Powiatu Krośnieńskiego

kadencja 2002 – 2006

 

Lp.

Akt prawa miejscowego

z dnia/ w sprawie

Wejście w życie

Dz. Urz.Woj.Podk.

 

 

Zmiany

Dz. Urz.Woj.Podk.

nr, poz.

 

 

Utrata mocy

 

 

UWAGI

z dnia

nr

poz.

Rok 2003

1.

Uchwała Nr IV/25/03

z dnia 28 lutego 2003 roku

w sprawie zmian w statucie Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

24.04.2004

28

503

Nr 53, poz. 1344

Nr 46, poz. 1013

 

tekst jednolity

Dz. Urz.

poz. 2619,

z dnia 30.11.2012

Rok 2004

1.

Uchwała Nr XV/112/04

z dnia 25 marca 2004

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu krośnieńskiego

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

16.04.2004

35

362

 

 

 

2.

Uchwała Nr XX/156/04

 z dnia 12 października 2004 roku

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

29.10.2004

122

1399

 

 

 

Rok 2005

1.

Uchwała Nr XXVIII/227/05

z dnia 15 czerwca 2005 roku

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

11.07.2005

90

1508

 

utrata mocy

nowa uchwała

XXIV/157/
2012

 

 

 

Akty prawa miejscowego

Rady Powiatu Krośnieńskiego

kadencja 2006 – 2010

 

Lp.

Akt prawa miejscowego

z dnia/ w sprawie

Wejście w życie

Dz. Urz.Woj.Podk.

 

 

Zmiany

Dz. Urz.Woj.Podk.

nr, poz.

 

 

Utrata mocy

 

 

 

UWAGI

z

 dnia

nr

poz.

Rok 2007

1.

Uchwała Nr IX/74/07

z dnia 20 lipca 2007 roku

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie usuniętego pojazdu

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

15.10.2007

85

1930

 

utrata mocy

nowa uchwała

XI/73/2011

z 23.09.2011

2.

Uchwała Nr X/83/07

 z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

17.09.2007

77

1754

Nr 21, poz. 495 z 24.03.2010 r. /XXXVII/278/10/,

 

Nr 31, poz. 815 – obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego,

 

Poz. 426 z 19.02.2015r.

/II/16/2014/,

 

 

Rok 2008

1.

Uchwała Nr XXIV/193/08

 z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych

w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

30.12.2008

102

2791

 

 

 

Rok 2009

1.

Uchwała Nr XXX/233/09

z dnia 28 maja 2009 roku

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierowniczych w szkołach

i palcówkach prowadzonych przez Powiat Krośnieński

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

28.07.2009

59

1453

poz. 994
 z 25.04.2012

/XVI/107/2012/,

 

 

 

2.

Uchwała Nr XXXI/238/09

z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w statucie Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

17.07.2009

53

1344

Nr 46, poz. 1013

z 7.06.2010 r.

/XLII/306/2010/,

 

 

tekst jednolity

Dz. U.

poz. 2619,

z dnia 30.11.2012

3.

Uchwała Nr XXXII/243/09

z dnia 7 września 2009 roku

w sprawie określenia przypadków, w jakich można obniżyć nauczycielowi tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb obniżenia

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krośnieński

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

7.10.2009

74

1719

 

 

 

4.

Uchwała Nr XXXV/269/09

z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach

i placówkach prowadzonych przez Powiat Krośnieński

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku

14.01.2010

5

94

poz. 1915
z 4.07.2014 r.

/XXXIX/257/2014/,

 

 

Rok 2010

1.

Uchwała Nr XXXVII/277/10

z dnia 23 lutego 2010 roku

w sprawie udzielania
i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

13.04.2010

27

608

 

 

 

2.

Uchwała Nr XXXVII/278/10

z dnia 23 lutego 2010 roku zmieniająca uchwałę

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

24.03.2010

21

495

poz. 426

Z 19.02.2015 r.

/II/16/2014/,

 

 

3.

Uchwała Nr XXXVIII/290/10 z dnia 29 marca 2010 roku

w sprawie powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

5.05.2010

33

743

 

 

 

4.

Uchwała Nr XLII/306/10

z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie zmian w statucie Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

7.06.2010

46

1013

 

 

tekst jednolity

Dz. Urz.

poz. 2619,

z dnia 30.11.2012

5.

Uchwała Nr XLVIII/328/10

z dnia 16 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Krośnieńskiemu i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

8.10.2010

95

1719

 

 

 

6.

Uchwała Nr XLIX/338/10
z dnia 29 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji

z organizacjami pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej tych organizacji

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

20.11.2010

117

2221

 

 

 

7.

Uchwała Nr L/342/10

z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2011 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

22.11.2010

118

2268

 

wygasła z dniem

31.12.2011

 

 

 

 

Akty prawa miejscowego

Rady Powiatu Krośnieńskiego

kadencja 2010 – 2014

 

Lp.

Akt prawa miejscowego

z dnia / w sprawie

Wejście w życie

 

Dz. Urz.Woj.Podk.

 

Zmiany

Dz. Urz.Woj.Podk.

nr, poz.

 

 

 

Utrata mocy

UWAGI

z dnia

nr

poz.

Rok 2011

1.

Uchwała Nr V/28/2011

z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz zasługi dla sportu

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia

15.02.2011

15

359

 

 

 

2.

Uchwała Nr VI/41/2011

z dnia 25 marca 2011 roku

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

29.04.2011

58

1136

 

 

 

3.

Uchwała Nr VI/42/2011

z dnia 25 marca 2011 roku

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

29.04.2011

58

1137

 

 

 

4.

Uchwała Nr XI/73/2011
z dnia 23 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

9.11.2011

173

2506

 

Wygasła z dniem 31 grudnia 2011 roku

 

Rok 2012

 

Lp.

 

Akt prawa miejscowego

z dnia / w sprawie

 

Wejście

w życie

 

 

Dz. Urz.Woj.Podk.

 

 

 

 

Zmiany

Dz. Urz.Woj.Podk. nr, poz.

 

 

 

 

Utrata mocy

 

 

 

 

UWAGI

z dnia

Poz.

1.

Uchwała Nr XVI/107/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek
dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Krośnieński

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu, z mocą obowiązująca
od 1 września
2012 roku

25.04.2012

994

 

 

 

2.

Uchwała Nr XVI/108/2012
z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych
i dyplomowanych

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu, z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

9.05.2012

1080

 

 

 

3.

Uchwała Nr XVI/109/2012
z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych w roku 2012 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

12.04.2012

859

 

wygasła z dniem

31.12.2012

 

4.

Uchwała Nr XVI/110/2012
z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

8.05.2012

1059

 z dnia 13.06.2013 - poz. 2453

/XXIX/200/2013/,

 

 

 

5.

Uchwała Nr XXII/136/2012

z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2012 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

uchwała wchodzi
w życie z dniem
1 stycznia
2013 roku

14.09.2012

1862

 

 

Wygasła z dniem 31 grudnia 2012 roku

 

6.

Uchwała
Nr XXIV/157/2012

z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich                      wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas  nieoznaczony

uchwała wchodzi
w życie 14 dni po ogłoszeniu

13.12.2012

3140

 

 

 

7.

Obwieszczenie Nr 1
z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IV/23/99 rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Krośnieńskiego

wchodzi
w życie 14 dni po ogłoszeniu

30.11.2012

2619

 

 

 

Rok 2013

 

Lp.

 

Akt prawa miejscowego

z dnia / w sprawie

 

 

Wejście

w życie

 

Dz. Urz.Woj.Podk.

 

 

Zmiany

Dz. Urz.Woj.Podk.

           nr, poz.

 

Utrata mocy

 

UWAGI

z dnia

pozycja

1.

Uchwała
Nr XXVI/181/2013

z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
w roku 2013 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego.

wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia

20.02.2013

1032

 

Wygasła z dniem 31 grudnia 2013 roku

 

 

 

 

2.

Uchwała
Nr XXIX/200/2013

z dnia 7 maja 2013 roku

zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia szczegółowych warunków
umorzenia w całości lub
w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej
w pieczy zastępczej

wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania

13.06.2013

2453

 

 

stwierdzenie nieważności uchwały
 w § 1   pkt 2 – rozstrzygnięcie Wojewody z dnia 10.06.2013 r.

3.

Uchwała
Nr XXX/204/2013

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie pozbawienia drogi Nr 211 R Wola Niżna – Wola Wyżna kategorii drogi powiatowej

wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia

nie została ogłoszona

 

 

 

stwierdzenie nieważności uchwały  w całości - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
z  1.08.2013 r.

4.

Uchwała

Nr XXXV/236/2013

z dnia 23 grudnia 2013 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2014 roku za usuniecie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2014 roku

10.01.2014

122

 

 

Wygasła z dniem 31 grudnia 2014 roku

 

 

 

 

 

 

Rok 2014

 

Lp.

 

Akt prawa miejscowego

z dnia / w sprawie

 

 

Wejście

w życie

 

 

Dz. Urz.Woj.Podk.

 

 

Zmiany

Dz. Urz.Woj. Podk.

           nr, poz.

 

 

 

Utrata mocy

 

 

UWAGI

Z dnia

pozycja

 

1.

Uchwała
Nr XXXVI/248/2014

z dnia 10 lutego 2014 roku

w sprawie  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
w roku 2014 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego.

 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

 

21 luty 2014 r.

732

 

 

Wygasła z dniem 31 grudnia 2014 roku

 

 

2.

Uchwała

Nr XXXIX/257/2014

z dnia 28 maja 2014 roku

zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krośnieński

wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku, za wyjątkiem pkt 5 lit. a uchwały, który wchodzi
w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego
po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia

4 lipiec 2014 roku

1915

 

 

 

3.

Uchwała

Nr XXXIX/259/2014

z dnia 28 maja 2014 roku

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Krośnieńskiemu i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

24 czerwiec 2014 r.

1813

 

 

 

4.

Uchwała Nr XLII/275/2014

z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2015 roku za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

w chodzi w życie

z dniem 1 stycznia 2015 roku

5 listopada 2014 r.

2868

 

 

 

5.

Statut Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego stanowiący załącznik do uchwały

Nr XLIII/283/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku

 

 

 

 

 

 

6.

Uchwała Nr XLIII/286/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia

---

---

 

 

 

Utrata mocy

 

 

 

 

 

 

Akty prawa miejscowego

Rady Powiatu Krośnieńskiego

kadencja 2014 – 2018

 

Lp.

Akt prawa miejscowego

z dnia / w sprawie

Wejście w życie

 

Dz. Urz.Woj.Podk.

 

Zmiany

Dz. Urz. Woj. Podk.

nr, poz.

 

 

 

 

Utrata mocy

UWAGI

z dnia

poz.

Rok 2014

1.

 Uchwała Nr II/16/2014

z dnia 17 grudnia 2014 roku

Zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

19 lutego 2015

426

 

 

 

Rok 2015

1.

Uchwała Nr III/24/2015

z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

z dniem podjęcia,
z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2015 roku

17 luty 2015

395

poz.992 z 30.03.2015

/IV/39/2015/,

 

poz.. 1601 z 18 maja 2015 roku

/V/52/2015/,

 

poz. 2024 z 7 lipca 2015 roku

/VII/59/2015/

 

poz. 3040 z 2.11.2015 ?X/70/2015/

 

poz. 3579 z 3.12.2015

/XI/80/2015/

 

poz. 3580 z 3.12.2015

/XI/84/2015/

 

poz. 28 z 5.01.2016

/XII/91/2015/

 

 

2.

Uchwała Nr III/26/2015

z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych w roku 2015 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

6 luty 2015

282

 

 

 

3.

Uchwała Nr IV/32/2015

z dnia 23 marca 2015 roku

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez powiatowe jednostki organizacyjne
z nieruchomości Powiatu Krośnieńskiego będących
w trwałym zarządzie

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

---

---

 

 

Wojewoda Podkarpacki  pismem z dnia 21 kwietnia 2015 roku stwierdził nieważnie uchwały 

4.

Uchwała Nr IV/41/2015

z dnia 23 marca 2015 roku

w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu krośnieńskiego

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

10.04.2015

1187

 

 

 

5.

Uchwała Nr V/49/2015

z dnia 15 maja 2015 roku

z sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Krośnieńskiego

z dniem podjęcia

9.07.2015

2080

 

 

 

6.

Uchwała Nr VII/61/2015

z dnia 1 lipca 2015 roku

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe   warunki przyznawania nauczycielom dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych      w jednostkach oświatowych  prowadzonych przez Powiat Krośnieński

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązująca
od 1 września 2015 roku

 

 

 

Uchylona uchwałą  Rady Powiatu VIII/62/2015

 

7.

Uchwała Nr VIII/62/2015

z dnia 7 sierpnia 2015 roku

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe   warunki przyznawania nauczycielom dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych      w jednostkach oświatowych  prowadzonych przez Powiat Krośnieński

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązująca
od 1 września 2015 roku

14.08.2015

2441

 

 

 

8.

Uchwała Nr X/69/2016
z dnia 27 października
2015 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2016 roku za usunięcie pojazdu z drogi
i jego przechowywania na parkingu strzeżonym

z dniem 1 stycznia 2016 roku

5.11.2015

3069

 

 

 

9.

Uchwała Nr XII/86/2015

z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

7.01.2016

57

 

 

 

10.

Uchwała Nr XII/87.2015

z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2016 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

8.04.2016

1273

 

 

 

11.

Uchwała Nr XII/95/2015

z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok 

z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 01.2016 r.

5.01.2016

29

poz. 354 z 28.01.2016 r.

/XIII/106/2016/

 

poz. 746 z 24.02.2016 r.

/XIV/108/2016/

 

poz. 1047 z 22.03.2016 r.

/XV/123/2016/

 

poz. 1777 z 1.06.2016 r.

/XVII/127/2016/

 

poz. 1989 z 28.06.2016 r.

/XVIII/129/2016/

 

poz. 1990 z 28.06.2016 r.

/XVIII/130/2016/

 

poz. 2382 z 14.07.2016 r.

/XIX/139/2016/

 

poz. 3065 z 16.09.2016 r.

/XX/141/2016/

 

 

ROK 2016

1.

Uchwała Nr XVI/124/2016

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie statutu SPPR

w Krośnie

z mocą obowiązująca od 1.07.2016 r.

10.05.2016

1581

poz. 2453 z 15.07.2016

/XVIII/134/2016/

 

 

2.

Uchwała Nr XVIII/132/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

28.07.2016

2192

 

 

 

3.

Uchwała Nr XVIII/133/2016

z dnia 22 czerwca 2016 r.

 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których Powiat Krośnieński jest organem prowadzącym

z mocą

obowiązująca

od 1.09.2016 r.

28.07.2016

2193

 

 

 

4.

uchwała Nr XVIII/134/2016
z dnia 22 czerwca 2016 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

15.07.2016

2453

poz. 326,
z 23.01.2018,
XXXV/265/2017

   

5.

uchwała Nr XIX/139/2016
z dnia 13 lipca 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2016 rok

z dniem podjęcia

14.07.2016

2382

     

6.

uchwała Nr XX/141/2016
z dnia 13 września 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2016 rok

z dniem podjęcia

16.09.2016

3065

     

7.

uchwała Nr XXI/152/2016
z dnia 18 października 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2016 rok

z dniem podjęcia

25.01.2016

3325

     

8.

uchwała Nr XXII/155/2016
z dnia 28 listopada 2016 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego
przechowywanie na parkingu strzeżonym

z dniem 1 stycznia 2017 roku

7.12.2016

3908

     

9.

uchwała Nr XXII/157/2016
z dnia 28 listopada 2016 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze działania
Powiatu Krośnieńskiego
w 2017 roku

po upływie 14 dni od ogłoszenia

15.02.2017

610

poz. 611,
z 15.02.2017,
XXIV/187/2017

poz. 1997
z 17.04.2018
XXXVII/283/2018

   

10.

uchwała Nr XXII/163/2016
z dnia 28 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2016 rok

z dniem podjęcia

1.12.2017

3701

     

11.

uchwała Nr XXII/165/2016
z dnia 28 listopada 2016 roku
zmieniająca uchwalę w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji

po upływie 14 dni od ogłoszenia

16.02.2016

4206

     

12.

uchwała Nr XXIII/174/2016
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2016 rok

z dniem podjęcia

6.02.2017

461

     

13.

uchwała Nr XXIII/177/2016
 z dnia 28 grudnia 2016 roku
uchwała budżetowa na
2017 rok

z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od I stycznia
2017 roku

13.01.2017

164

XXIV/193/2017,
z 13.02.2017, poz. 565
XXVI/196/2017,
z 13.03.2017, poz. 999
XXV/199/2017,
z 13.03.2017, poz. 1000
XXVI/205/2017,
z 6.04.2017, poz. 12326
XXVI/209/2017,
z 6.04.2017, poz. 1327
XXVII/211/2017,
z 25.05.2017, poz. 2092
XXX/220/2017,
z 20.07.2017, poz. 2602
XXXII/240/2017,
z 14.09.2017, poz. 3010
XXXIII/248/2017,
z 20.10.2017, poz. 3414
XXXIII/252/2017,
z 20.10.2017, poz. 3415
XXXIV/261/2017,
z 1. 12.2017, poz. 3988
XXXV/269/2017,
z 4.01.2018, poz. 50

   
ROK 2017

1.

uchwała Nr XXIV/187/2017
z dnia 6 lutego 2017 roku
 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze
działania Powiatu Krośnieńskiego w 2017 roku

po upływie 14 dni od ogłoszenia

15.02.2017

611

poz. 1997
z 17.04.2018
XXXVII/283/2018

   

2.

uchwała Nr XXIV/193/2017
z dnia 6 lutego 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2017 rok

z dniem podjęcia

13.02.2017

565

     

3.

uchwała Nr XXV/196/2017
z dnia 6 marca 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2017 rok

z dniem podjęcia

13.03.2017

999

     

4.

uchwała Nr XXV/199/2017
z dnia 6 marca 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2017 rok

z dniem podjęcia 13.03.2017

1000

     

5.

uchwała Nr XXVI/204/2017
z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych

z dniem 1 września 2017 roku

13.04.2017

1499

poz. 3106
z 22.09.2017
XXXII/227/2017,

XXIX/212/2017

 

 

6.

uchwała Nr XXVI/205/2017
z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2017 rok

z dniem podjęcia

6.04.2017

1326

     

7.

uchwała Nr XXVI/209/2017
z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2017 rok

z dniem podjęcia

6.04.2017

1327

 

 

 

8.

uchwała Nr XXIX/211/2017
z dnia 23 maja 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2017 rok

z dniem podjęcia

25.05.2017

2092

     

9.

uchwała Nr XXX/220/2017
z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2017 rok

z dniem podjęcia

20.07.2017

2602

     

10.

uchwała Nr XXXII/227/2017
 z dnia 8 września 2017 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego
ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych
i specjalnych

z dniem 1 września 2017 roku

22.09.2017

3106

     

11.

uchwała Nr XXXII/240/2017
 z dnia 8 września 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2017 rok

z dniem podjęcia

14.09.2017

3010

     

12.

uchwała Nr XXXIII/248/2017
z dnia 13 października 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2017 rok

z dniem podjęcia

20.10.2017

3414

     

13.

uchwała Nr XXXIII/252/2017
z dnia 13 października 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2017 rok

z dniem podjęcia

20.10.2017

3415

     

14.

uchwała Nr XXXIV/255/2017
z dnia 27 listopada 2017 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2018 roku za usunięcie pojazdu z drogi
i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

od 1 stycznia 2018 roku

7.12.2017

4111

poz. 2553
z 4.06.2018
XXXVII/288/2018

   

15.

uchwała Nr XXXIV/261/2017
z dnia 27 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2017 rok

z dniem podjęcia

1.12.2017

3988

 

 

 

16.

uchwała Nr XXXV/264/2017
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie

po upływie 14 dni od ogłoszenia

23.01.2018

327

 

 

 

17.

uchwała Nr XXXV/265/2017
z dnia 28 grudnia 2017 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie

po upływie 14 dni od ogłoszenia 23.01.2018

326

     

18.

uchwała Nr XXXV/268/2017
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

po upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku

1.02.2018

470

poz. 470
z 1.02.2018

 

 

19.

uchwała Nr XXXV/269/2017
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2017 rok

z dniem podjęcia

4.01.2018

50

 

 

 

20.

uchwała Nr XXXV/275/2017
z dnia 28 grudnia 2017 roku
uchwała budżetowa na
2018 rok

 

31.01.2018

443

XXXV/280/2018,
z 15.03.2018, poz. 1198
XXXVII/290/2018,
z 11.04.2018, poz. 1794
XXXIX/295/2018,
z 21.06.2018, poz. 2856
XXXIX/296/2018,
z 21.06.2018, poz. 2857
XL/302/2018,
z 2.07.2018, poz. 3004
XLI/306/2018,
z 3.08.2018, poz. 3391

 

 

ROK 2018

1.

uchwała Nr XXXVI/280/2018
z dnia 16 lutego 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2018 rok

z dniem podjęcia

15.03.2018

1198

 

 

 

2.

uchwała Nr XXXVI/282/2018
z dnia 16 lutego 2018 roku
zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński.

po upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku

8.03.2018

1006

 

 

 

3.

uchwała Nr XXXVII/283/2018
 z dnia 6 kwietnia 2018 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze
działania Powiatu Krośnieńskiego

po 14 dniach od ogłoszenia

17.04.2018

1997

     

4.

uchwała
Nr XXXVII/288/2018
z dnia 6 kwietnia 2018 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych na terenie powiatu krośnieńskiego

po 14 dniach od ogłoszenia

4.06.2018

2653

 

 

 

5.

uchwała Nr XXXVII/290/2018
z dnia 6 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2018 rok

z dniem podjęcia

11.04.2018

1794

 

 

 

6.

uchwała Nr XXXIX/292/2018
z dnia 13 czerwca 2018 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński

z dniem 1 września 2018 roku

28.06.2018

2973

 

 

 

7.

uchwała Nr XXXIX/295/2018
z dnia 13 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2018 rok

z dniem podjęcia

21.06.2018

2856

 

 

 

8.

uchwała Nr XXXIX/296/2018
z dnia 13 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2018 rok

z dniem podjęcia

21.06.2018

2857

 

 

 

9.

uchwała Nr XL/302/2018
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2018 rok

z dniem podjęcia

2.07.2018

3004

 

 

 

10.

uchwała Nr XL/303/2018
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału Powiatu Krośnieńskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu

z dniem podjęcia

18.07.2018

3242

 

 

 

11.

uchwała Nr XLI/306/2018
z dniem 27 lipca 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2018 rok

z dniem podjęcia

3.08.2018

3391

 

 

 

12 uchwała Nr XLII/310/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz kwot na bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Powiacie Krośnieńskim  
w sprawie
po 14 dniach od ogłoszenia, z mocą obowiązująca od 1 czerwca 2018 r. 7.09.2018 4161      
13. uchwała Nr XLII/313/2018 z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, zawodowych specjalistycznych, zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego
po 14 dniach od ogłoszenia 5.10.2018 4162      
14. uchwała Nr XLII/314/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego  z pierwszym dniem kadencji organów jednostki samorządu terytorialnego następującej po obecnej kadencji 9.11.2018 4762      
15. uchwała Nr XLII/315/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok z dniem podjęcia 13.09.2018 3884      
16. uchwała Nr XLIV/323/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2019 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym z dniem 1 stycznia 2019 r. 2.11.2018 4579      
17. uchwała Nr XLIV/326/2018 z dnia 15 października 2018 r.  w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego z dniem 1 stycznia 2019 r. 31.10.2018 4549      

 

 

 

 

Akty prawa miejscowego

Rady Powiatu Krośnieńskiego

kadencja 2018 – 2023

 

Lp.

Akt prawa miejscowego

z dnia / w sprawie

Wejście w życie

 

Dz. Urz.Woj.Podk.

 

Zmiany

Dz. Urz. Woj. Podk.

nr, poz.

 

 

 

 

Utrata mocy

UWAGI

 

z dnia

poz.

 

Rok 2018

 

 

Z dnia

Nr

Poz.

1.

 

uchwała Nr II/13/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

 

 

 

 

z dniem podjęcia

7.12.2018

5266

 

 

 

 

Rok 2019

 

1.

 

uchwała Nr III/24/2018 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

 

 

 

z dniem podjęcia

3.01.2019

46

 

 

 

 

2.

uchwała Nr III/30/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

z dniem podjęcie, z mocą obowiązującą od 1 stycznia

2019 r.

28.01.2019

654

 

Nr IV/35/2019

13.02.2019, poz. 1005

 

Nr V/50/2019

2.04.2019, poz. 2037

 

Nr VI/57/2019

20.05.2019., poz. 2842

 

Nr VII/62/2019

27.06.2019., poz. 3405

 

Nr VII/63/2019

26.06.2019., poz. 3378

 

Nr VIII/70/2019

10.07.2019., poz. 3617

 

 

 

 

 

 

3.

uchwała Nr IV/35/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

z dniem podjęcia

13.02.2019

1005

 

 

 

 

4.

uchwała Nr V/46/2019

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński na rok szkolny 2019/2020

14 dni od dnia ogłoszenia,

z mocą obowiązująca od 1 września 2019 r.

 

 

VI/54/2019

 

 

utrata mocy

 

5.

uchwała Nr V/50/2019

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

z dniem podjęcia

02.04.2019

2037

 

 

 

 

6.

uchwała Nr VI/52/2019 z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych,
z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych
i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące

obowiązuje od

1 września 2019 r.

31.05.2019

3031

 

 

 

 

7.

uchwała Nr VI/54/2019 z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński

14 dni od dnia ogłoszenia

31.05.2019

3032

 

 

 

 

8.

uchwała Nr VI/57/2019 z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

z dniem podjęcia

20.05.2019

2842

 

 

 

 

9.

uchwała Nr VII/62/2019

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

z dniem podjęcia

27.06.2019

3405

 

 

 

 

10.

uchwała Nr VII/63/2019

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

z dniem podjęcia

26.06.2019

3378

 

 

 

 

11.

uchwała Nr VIII/70/2019

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

z dniem podjęcia

10.07.2019

3617

 

 

 

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..