Lista artykułów

Nazwa artykułu
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011
Osoba, która przekazała informację: Adriana Zając
11.12.2015 więcej
Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 stycznia
2011 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy
Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 r.
11.12.2015 więcej